​ទី​ក្រុងហ្ស៊ឺ​ណែវ/​ភ្នំ​ពេញ (២០ ​កញ្ញា ២០១៧) – ​រ​បាយ​កា​រណ៍​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ ​របស់​ការិ​យាល័យ OHCHR ស្តី​ពីស​កម្ម​ភាព​កា​រ​ងារ​របស់​ខ្លួន​នៅ​កម្ពុ​ជា ​ទើប​តែ​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​នៅ ​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ។ ​រ​បាយ​កា​រណ៍​នេះ ​រួមបញ្ចូល​សេ​ច​ក្តី​បរិ​យាយ​លម្អិតអំ​ពី​តួ​នា​ទី ​និង​សមិទ្ធិ​ផល​របស់​ការិ​យាល័យឧត្តម​ស្នង​ការ​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជា​តិ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស (​ការិ​យាល័យOHCHR) ​ប្រ​ចាំ​កម្ពុ​ជា ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ​ខែ​កក្ក​ដា ​ឆ្នាំ២០១៦ ​ដល់ ​ថ្ងៃ​ទី៣០ ​ខែ​មិថុ​នា ​ឆ្នាំ២០១៧។ ​សូម​អាន​រ​បាយ​កា​រណ៍​នេះ ​ទាំង​ស្រុង​ជា ​ភា​សា ​អង់គ្លេស ​និង​ជា​ភា​សា ​ខ្មែរ