ទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ/ភ្នំពេញ (២០ កញ្ញា ២០១៧) – របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ របស់ការិយាល័យ OHCHR ស្តីពីសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា ទើបតែបានចេញផ្សាយនៅ ពេលថ្មីៗនេះ។ របាយការណ៍នេះ រួមបញ្ចូលសេចក្តីបរិយាយលម្អិតអំពីតួនាទី និងសមិទ្ធិផលរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ​ទទួលបន្ទុក​សិទ្ធិ​មនុស្ស (ការិយាល័យOHCHR) ប្រចាំកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ សូមអានរបាយការណ៍នេះ ទាំងស្រុងជា ភាសា អង់គ្លេស និងជាភាសា ខ្មែរ

//0x87h