រូបថត៖ រូបថត អ.ស.ប/ Violaine Martin

ទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ (២៥ សីហា ២០១៧) - កំណត់សង្ខេបព័ត៌មានស្តីពីកម្ពុជា ដោយអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការ អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស។ នៅទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ នាថ្ងៃនេះ អ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យ OHCHR អ្នកស្រី លីហ្ស ស្រូសហ្សែលល៍ បានសម្តែងកង្វល់អំពីការវិវឌ្ឍនាពេលថ្មីៗនេះ ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទិ្ធពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ និងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា។ សូមអានកំណត់សង្ខេបព័ត៌មាន ជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ

//0x87h