សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាក់បញ្ជូនដោយសាស្រ្តាចារ្យ រ៉ូណាស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីស្ថានភាពសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា សម្រាប់ជំនួបប្រជុំ ដែលបានរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក/សហភាពអឺរ៉ុប នៅទីក្រុងញូវយ៉ក ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧។ សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងស្រុងជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស

//0x87h