​សេ​ច​ក្តី​ថ្លែង​កា​រណ៍​ដាក់បញ្ជូន​ដោ​យ​សា​ស្រ្តា​ចារ្យ ​រ៉ូ​ណាស្មីត ​អ្ន​ក​រាយ​កា​រណ៍ពិ​សេស​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជា​តិស្តី​ពីស្ថាន​ភាពសិទិ្ធ​ម​នុស្ស​នៅ​កម្ពុ​ជា ​សម្រាប់​ជំនួប​ប្រ​ជុំ ​ដែល​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោ​យ​សហ​រដ្ឋ​អា​មេរិក/​សហ​ភាព​អឺ​រ៉ុប ​នៅ​ទី​ក្រុងញូវ​យ៉ក ​ថ្ងៃ​ទី១៩ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ២០១៧។ ​សូម​អាន​សេ​ច​ក្តី​ថ្លែង​កា​រណ៍​ទាំង​ស្រុង​ជា​ភា​សា​ខ្មែរ ​និង​ភា​សា​អង់គ្លេស