ខណៈពេលដែលពិភពលោកអបអរសាទរការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស នៅថ្ងៃទី១០ ធ្នូ ១៩៤៨ ប្រទេសកម្ពុជាគួរងាកមករកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សរបស់ខ្លួ​ន ហើយធានាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញដល់សង្គមស៊ីវិល និងអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបាន នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រី រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា។ សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងស្រុងជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ