ការសិក្សាវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃសម្បាទានដីសង្គមកិច្ច មកលើជីវភាពរស់នៅ របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អង្គការសហប្រជាជាតិ កម្រង អនុសាសន៍ នៃការពិនិត្យ ជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR) ដែលកម្ពុជាបានទទួលយក និង អនុសាសន៍ ពាក់ព័ន្ធនានា ដែលចេញដោយ យន្តការសិទ្ធិមនុស្ស សហប្រជាជាតិ
សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារ
តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីសួរសុខទុក្ខគ្រួសារឬញាតិមិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងពន្ធនាគារ
សិទ្ធិមានលំនៅដ្ឋានសមរម្យ
វិធានអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីបទដ្ឋានអប្បបរមា សម្រាប់ការប្រព្រឹត្ត ទៅលើជនជាប់ឃុំ (វិធាននែលសាន់ម៉ាន់ដឺឡា)
វិធានអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់ប្រព្រឹត្តកម្មលើជនជាប់ឃុំជាស្រ្តី និងវិធានការ ដាក់ឲ្យនៅក្រៅ ការឃុំខ្លួនសម្រាប់ជនល្មើសជាស្រ្តី (វិធានបាងកក)
គោលការណ៍ និង​ គោលការណ៍ ណែនាំ អ.ស.បស្តីពី សិទ្ធិទទួលបាន ជំនួយផ្នែកច្បាប់ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ យុត្តិធម៍ព្រហ្មទណ្ឌ
ការទទួលខុសត្រូវ របស់សាជីវកម្ម ក្នុងការគោរព សិទ្ធិមនុស្ស
លិខិតតុបករណ៍អន្តរជាតិស្តីពីចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា និង មេធាវី
UN Instruments on the Rights of Victims of Human Rights Violations
កើតមកមានសេរីភាពនិងសមភាព

Pages