តំណាងប្រចាំប្រទេស


តំណាងបច្ចុប្បន្ននៃឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជា គឺ លោកស្រី វ៉ាន-ហ៊ី លី

តំណាងកន្លងមកមាន៖
លោក ជេមស៍ ហ៊ីណិន (ស្តីទី) (២០១១-២០១៣)
លោក គ្រីស្តូហ្វ ប៉េស៊ូ (២០០៧-២០១១)
លោកស្រី ម៉ាហ្គោ ភិកឃិន (២០០១-២០០៧)
លោកស្រី រីតា រ៉េតឌី (១៩៩៩-២០០០)
លោកស្រី រ៉ូសម៉ារី ម៉េកគ្រីរី (១៩៩៨-១៩៩៩)
លោក ដេវីដ ហកគ៍ (ស្តីទី) (១៩៩៦-១៩៩៨)
លោក ដាញ៉ែល ប្រេម៉ុង (១៩៩៤-១៩៩៦)