តំណាងប្រចាំប្រទេស


អ្នកស្រី វ៉ាន់-ហ៊ី លី ត្រូវបានតែងតាំងជាតំណាងរបស់ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជា ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣។
បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានចាត់តាំងឡើងវិញដើម្បីបម្រើការងារជាបណ្តោះអាសន្ននៅទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ មក ឥឡូវនេះ លោក សៃម៉ុន វ៉កឃឺរ ជាតំណាងស្តីទី។

តំណាងកន្លងមកមាន៖
លោក ជេមស៍ ហ៊ីណិន (ស្តីទី) (២០១១-២០១៣)
លោក គ្រីស្តូហ្វ ប៉េស៊ូ (២០០៧-២០១១)
លោកស្រី ម៉ាហ្គោ ភិកឃិន (២០០១-២០០៧)
លោកស្រី រីតា រ៉េតឌី (១៩៩៩-២០០០)
លោកស្រី រ៉ូសម៉ារី ម៉េកគ្រីរី (១៩៩៨-១៩៩៩)
លោក ដេវីដ ហកគ៍ (ស្តីទី) (១៩៩៦-១៩៩៨)
លោក ដាញ៉ែល ប្រេម៉ុង (១៩៩៤-១៩៩៦)

//0x87h