សេចក្តីសម្រេចស្តីពីកម្ពុជា

Resolution on Cambodia

ដំណោះស្រាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានអនុម័តដោយមហាសន្និបាតនិងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស (អតីតគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស)

​​​
កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភេទឯកសារ

០៥ តុលា ២០១៧

16 Feb 2012

12 Oct 2009

2008

20-Apr-2005

23-Sep-2004

13-Nov-2002

28-Feb-2002

17-Apr-1998

23-Dec-1994

Pages