របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

Annual Reports in publications materials

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទៅឱ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សស្តីពីតួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យ OHCHR នៅកម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភេទឯកសារ

០២​-កុម្ភៈ-២០១៨

១៧-សីហា-២០១៧

១៩-វិច្ឆិកា-២០១៣

២០-វិច្ឆិកា-២០១២

១១-កុម្ភ:-២០០៨

១៨-មករា-២០០៧

១៦-មករា-២០០៤

០៨-សីហា-២០០៣

Pages