ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
Treaties

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការលុយបំបាត់រាលើទម្រង់នៃ ការរើសអើង ពូជសាសន៍ អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការលុយបំបាត់រាលើទម្រង់នៃ ការរើសអើង ពូជសាសន៍

ទាញយក

អនុសញ្ញាប្រឆាំងទារុណកម្ម និងពិធីសាបន្ថែម អនុសញ្ញាប្រឆាំងទារុណកម្ម និងពិធីសាបន្ថែម

ទាញយក

អនុសញ្ញស្តីពីសិទ្ធិកុមារ និងពិធីសារបន្ថែម អនុសញ្ញស្តីពីសិទ្ធិកុមារ និងពិធីសារបន្ថែម

ទាញយក

អនុសញ្ញស្តីពីការលប់បំបាត់រាល់ទម្រង់ នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹង ស្រ្តីភេទ និងពិធីសាបន្ថែម អនុសញ្ញស្តីពីការលប់បំបាត់រាល់ទម្រង់ នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹង ស្រ្តីភេទ និងពិធីសាបន្ថែម

ទាញយក

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ

ទាញយក

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការការពារជនគ្រប់រូប ពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការការពារជនគ្រប់រូប ពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ

ទាញយក

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌

ទាញយក

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ និងពិធីសារបន្ថែម កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ និងពិធីសារបន្ថែម

ទាញយក

អានុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការការពារសិទ្ធិ របស់ពលករ ទេសន្តរប្រវេសន៍គ្រប់រូប និងសមាជិកគ្រួសារ របស់ពួកគេ អានុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការការពារសិទ្ធិ របស់ពលករ ទេសន្តរប្រវេសន៍គ្រប់រូប និងសមាជិកគ្រួសារ របស់ពួកគេ

ទាញយក

Soft Law

សេចក្តីពន្យល់ទូទៅលេខ ២១ ស្តីពីស្ថានភាពកុមារតាមចិញ្ចើមផ្លូវ សេចក្តីពន្យល់ទូទៅលេខ ២១ ស្តីពីស្ថានភាពកុមារតាមចិញ្ចើមផ្លូវ

ទាញយក

អង្គការសហប្រជាជាតិ សេចក្តីពន្យល់ទូទៅ អំពី សេរីភាពនៃគំនិត និងការសម្តែងមតិ អង្គការសហប្រជាជាតិ សេចក្តីពន្យល់ទូទៅ អំពី សេរីភាពនៃគំនិត និងការសម្តែងមតិ

ទាញយក

សេចក្តីប្រកាស របស់សហប្រជាជាតិ ស្តីពី អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស សេចក្តីប្រកាស របស់សហប្រជាជាតិ ស្តីពី អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស

ទាញយក

សេចក្តីប្រកាស ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស (ធ្វើការកែសំរួលឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យមនុស្សរាល់រូបអាចយល់បានងាយស្រួល) សេចក្តីប្រកាស ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស (ធ្វើការកែសំរួលឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យមនុស្សរាល់រូបអាចយល់បានងាយស្រួល)

ទាញយក

វិធានអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រព្រឹត្តកម្មលើ ជនជាប់ឃុំជាស្រ្តី និងវិធានការដាក់ឲ្យនៅក្រៅការឃុំខ្លួន សម្រាប់ជនល្មើសជាស្ត្រី វិធានអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រព្រឹត្តកម្មលើ ជនជាប់ឃុំជាស្រ្តី និងវិធានការដាក់ឲ្យនៅក្រៅការឃុំខ្លួន សម្រាប់ជនល្មើសជាស្ត្រី

ទាញយក

វិធានអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្រាប់ការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាប់ឃុំ (វិធាននែលសាន់ម៉ាន់ដឺឡា) វិធានអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្រាប់ការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាប់ឃុំ (វិធាននែលសាន់ម៉ាន់ដឺឡា)

ទាញយក

សេចក្តីប្រកាសជាសកល ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស សេចក្តីប្រកាសជាសកល ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស

ទាញយក

សេចក្តីពន្យល់ទូទៅ លេខ៣២ កតិកាសញ្ញាអន្តជាតិ ស្តីពី សិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ សេចក្តីពន្យល់ទូទៅ លេខ៣២ កតិកាសញ្ញាអន្តជាតិ ស្តីពី សិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ

ទាញយក