តើការិយាល័យប្រចាំកម្ពុជាធ្វើអ្វីខ្លះ?

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការិយាល័យនេះអនុវត្តអាណត្តិជាសាកលរបស់ឧត្តមស្នងការ ក្នុងការការពារ និងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្ស។ ការិយាល័យនេះធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាល អង្គភាពយុតិ្តធម៌ និងអង្គភាពនីតិបញ្ញត្តិ សង្គមស៊ីវិល និងតួអង្គជាតិ និងអនុ្តរជាតិផ្សេងទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់ការបង្រួបបង្រួមសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍដែលមានការចូលរួម របស់កម្ពុជា។ ការិយាល័យប្រចាំកម្ពុជាបំពេញការងារទាំងនេះតាមរយៈការលើលស្ទួយនីតិរដ្ឋ និងអនុលោមភាពទៅនឹងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្ស ដែលកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័ន។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣ មក ការិយាល័យនេះ បាន និងកំពុងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះលើវិស័យដូចខាងក្រោម៖
• គាំទ្រការអភិវឌ្ឍនូវក្របខណ្ឌច្បាប់ និងស្ថាប័ន ដែលការពារការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្ស អនុលោមតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្ដរជាតិដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេស កម្ពុជា
• ឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់ និងសកម្មភាពនានារបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលទទួលបន្ទុកគោរព និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិ ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិស័យដែលមានបញ្ហា ដល់រដ្ឋាភិបាល និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យមានវិធានការកែតម្រូវ និងរួមគ្នាស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយ
• គាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងយន្តការរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះ និងលើកស្ទួយការផ្តល់សច្ចាប័នលើសន្ធិ សញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
• គាំទ្រសមត្ថភាពរបស់តួអង្គសង្គមស៊ីវិល (អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនរដ្ឋាភិបាល សមាគមស្រ្តី ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សហជីពកម្មករ និងស្ថាប័នដទៃទៀត) ដើម្បីឃ្លាំមើល និង តស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស និងការពារសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងនោះតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានបរិយាកាសមួយគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក កិច្ចសន្ទនា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយរដ្ឋាភិបាល។

ការិយាល័យ OHCHR ប្រចាំកម្ពុជា រក្សាទុកការិយាល័យកណ្តាលមួយនៅក្រុងភ្នំពេញ និងការិយាល័យប្រចាំតំបន់មួយនៅខេត្តបាត់ដំបង។

ការិយាល័យ OHCHR មានកម្មវិធីចំនួនបួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
• កម្មវិធីដីធ្លី និងលំនៅដ្ឋាន
• កម្មវិធីនីតិរដ្ឋ
• កម្មវិធីសង្គមស៊ីវិល និងសេរីភាពមូលដ្ឋាន
• កម្មវិធីគាំទ្រកំណែទម្រង់ពន្ធនាគារ

តើការិយាល័យ OHCHR បានផ្តល់ជូននូវអ្វីខ្លះ?

ការិយាល័យ OHCHR ផ្តល់សេវាដូចខាងក្រោម ជូនដល់រដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវិល និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត៖
• ការវាយតម្លៃជាបន្តនូវស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស ដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជួយឲ្យការវាយតម្លៃនេះមានលក្ខណៈប្រសើរឡើង
• ការវិភាគផ្នែកច្បាប់នូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់នានា និងផ្តល់យោបល់លើអនុលោមភាពតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
• ការគាំទ្រ ការផ្តល់យោបល់ និងការបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ទៅអង្គភាពត្រួតពិនិត្យសន្ធិសញ្ញាអន្ដរជាតិ និងដើម្បីជំរុញឲ្យអនុវត្ត អនុសាសន៍របស់អង្គភាពទាំងនោះ
• ការបណ្តុះបណ្តាល និងការណែនាំស្តីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ច្បាប់ជាតិ និងការប្រើប្រាស់យន្តការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
• កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ និងអង្គមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារបុគ្គល ឬក្រុមជាក់លាក់ដែលសិទិ្ធរបស់ពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែង
• ការផ្តល់ជំនួយក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចដល់តួអង្គសង្គមស៊ីវិល និងសហគមន៍ដើម្បីជួយពួកគេដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស។

ស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ការិយាល័យ OHCHR

ទំនួលខុសត្រូវចម្បងក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស គឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាល។ ដើម្បីពង្រឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស គឺទាមទារឲ្យមានការវាយតម្លៃដោយស្មោះត្រង់លើបញ្ហាដែល ជាកង្វល់ផ្សេងៗ គួបផ្សុំជាមួយនឹងកិច្ចសន្ទនាដែលមានលក្ខណៈស្ថាបនា រវាងរដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវិល និងតួអង្គអន្តរជាតិ ដើម្បីកំណត់ និងអនុវត្តដំណោះស្រាយ។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ ការិយាល័យ OHCHR ប្រចាំកម្ពុជា ធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការជំរុញឲ្យមានកិច្ចសន្ទនា និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នា ក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ និងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតនូវបរិយាកាសមួយដែលទស្សនៈចំរុះគ្រប់ទិសទីអាចត្រូវបានសម្តែងចេញដោយសេរី និងសន្តិវិធី។

អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការងាររបស់ការិយាល័យយើងប្រចាំកម្ពុជា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣ នៅក្នុងវីដេអូ ដែលមានរយៈពេល ០៤ នាទីនេះ។
 

//0x87h