សេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធី និងសេរីភាពបង្កើតសមាគម

បាតុកម្មនៅមួយកន្លែងដោយសន្តិវិធីនៅកន្លែងបញ្ចេញមតិ
សាធារណៈដែលការិយាល័យ OHCHR បានឃ្លាំមើល

សិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធី និងសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសមាគម គឺជាផ្នែកមួយនៃសេរីភាព ជាមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានធានាការពារក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមានដូចជា មាត្រា២០ នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស (UDHR) មាត្រា២១ និងមាត្រា២២ នៃកតិកាសញ្ញា អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ (ICCPR) និងមាត្រា១៥ នៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ។ លិខិតុបករណ៍អន្តរជាតិទាំងនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលយក ហើយសន្ធិសញ្ញាទាំងនេះ ក៏ជាផ្នែកមួយ នៃច្បាប់កម្ពុជាផងដែរ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ៣១ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៩៣  និងសេចក្តីសម្រេច របស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឆ្នាំ២០០៧។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ធានាការពារសេរីភាពក្រោមមាត្រា៤១ និង មាត្រា៤២។ យោងតាមមាត្រា៥ (១)នៃសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមានគោលបំណងលើកស្ទួយនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន ចែងថា មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិជួបប្រជុំ ឬប្រមូលផ្តុំដោយសន្តិភាពនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិ ទោះបីជាធ្វើឡើងជាឯកជនក្តី និងដោយរួមជាសមាគមជាមួយអ្នកដទៃក្តី។

ការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធី គឺជាពាក្យមួយដែលមានន័យទូលាយដែលគ្របដណ្តប់លើការប្រមូលផ្តុំ គ្រប់ប្រភេទ រាប់បញ្ចូលទាំង ការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីផងដែរ។ វិធានទូទៅក្រោមមាត្រា២១ នៃកតិកា សញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ (ICCPR) ចែងថាការរិតត្បិតទៅលើសេរីភាពនេះត្រូវបានហាមឃាត់ ប្រសិនបើមិនមានច្បាប់ចែងនោះទេ ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការសាកល្បងអំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ ហើយការរិតត្បិតអាចធ្វើបានតែដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃសន្ដិសុខជាតិ ឬ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ការការពារសុខភាព ឬ សីលធម៌សាធារណៈ ឬ ការការពារសិទ្ធិ និងសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃ ប៉ុណ្ណោះ។

ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ កម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់ជាតិមួយស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីដែលបានផ្តល់និយមន័យ យ៉ាងច្បាស់លាស់ អំពីអ្វីដែលត្រូវចាត់ថាជាការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី។ ច្បាប់នេះ មានចែងផងដែរអំពី នីតិវិធីសម្រាប់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរ។ យោងតាមមាត្រា៤ នៃច្បាប់នេះ បាតុកម្មដោយសន្តិវិធី សំដៅលើ៖

១. ការប្រមូលផ្តុំគ្នាដោយសន្តិវិធី ឬការដង្ហែរក្បួន ដោយមនុស្សមួយក្រុម
២. ដើម្បីទាមទារតវ៉ាឬ សម្តែងជាសាធារណៈនូវមនោសញ្ចេតនា មតិ ឬឆន្ទះរបស់ខ្លួន
៣. តាមរូបភាព ឬមធ្យោបាយផ្សេងៗដោយសន្តិវិធី។
 
បាតុកម្មដង្ហែរជាក្បួនដោយសន្តិវិធីនៅលើមហាវិថី
មុនីវង្សដែលការិយាល័យ OHCHR បានតាមឃ្លាំមើល
Law on Peaceful Demonstration
Cambodia adopted the Law on Peaceful Demonstration in 2009. It outlines the rights and responsibilities of organizations and the responsibilities of municipal and provincial authorities.  The purpose of the law is “to assure freedom of expression of all Khmer citizens through peaceful demonstrations” but provides that “this right shall not be used abusively affecting the rights, freedoms and honour of others, good customs of the national society, public order and national security” (Article 2).

Download the information leaflet on the procedures for notifying the authorities of a forthcoming peaceful demonstration in English | Khmer.

Download the Law on Peaceful Demonstration in English | Khmer.

Download the Implementation Guide to the Law on Peaceful Demonstration in English | Khmer. - See more at: http://198.1.103.96/~cambodiaohchr/en/civil-society-fund-freedoms/freedom-association#sthash.cNfoFctz.dpuf
Law on Peaceful Demonstration
Cambodia adopted the Law on Peaceful Demonstration in 2009. It outlines the rights and responsibilities of organizations and the responsibilities of municipal and provincial authorities.  The purpose of the law is “to assure freedom of expression of all Khmer citizens through peaceful demonstrations” but provides that “this right shall not be used abusively affecting the rights, freedoms and honour of others, good customs of the national society, public order and national security” (Article 2).

Download the information leaflet on the procedures for notifying the authorities of a forthcoming peaceful demonstration in English | Khmer.

Download the Law on Peaceful Demonstration in English | Khmer.

Download the Implementation Guide to the Law on Peaceful Demonstration in English | Khmer. - See more at: http://198.1.103.96/~cambodiaohchr/en/civil-society-fund-freedoms/freedom-association#sthash.cNfoFctz.dpufសូមទាញយកច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី ជាភាសាអង់គ្លេស|ខ្មែរ
សូមទាញយកសៀវភៅណែនាំការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីជាភាសាអង់គ្លេស|ខ្មែរ
    
សូមទាញយកប័ណ្ណព័ត៌មានស្ដីពីនីតិវិធីសម្រាប់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរ អំពីការរៀបចំធ្វើបាតុកម្ម ដោយសន្តិវិធីជាភាសាអង់គ្លេស|ខ្មែរ

សូមទាញយកគោលការណ៍ ១០ ចំណុច របស់អ.ស.ប សម្រាប់គ្រប់គ្រងការជួបប្រជុំ ជាភាសាអង់គ្លេស|ខ្មែរ​ និងបញ្ជីណែនាំអនុវត្តន៍គោលការការណ៍ទាំង​ ១០ ចំណុច ជាភាសា អង់គ្លេស

ស្តាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់ការិយាល័យ OHCHRប្រចាំកម្ពុជា ស្តីពីសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធី និងសេរីភាពខាងការបង្កើតសមាគម៖

-កម្មវិធីស្តីពីតួនាទីរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអំឡុងពេលមានការតវ៉ា
-កម្មវិធីស្តីពីសេរីភាពក្នុងការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី
- កម្មវិធីស្តីពីសេរីភាពខាងសមាគម
- កម្មវិធីស្តីពីទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីព
- កម្មវិធីស្តីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងសមាគម

សូមទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៣ របស់លោក ម៉ៃណា គីអាយ អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពី សិទ្ធិសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធី និងសិទ្ធិសេរីភាពខាងសមាគមជាភាសាអង់គ្លេស (ជាពិសេសចាប់ពីកថាខ័ណ្ឌទី៤៣ ដល់ ៧៨) សូមចុចត្រង់នេះ
សូមទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៦ របស់លោក ម៉ៃណា គីអាយ អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពី សិទ្ធិសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធី និងសិទ្ធិសេរីភាពខាងសមាគមជាភាសាអង់គ្លេស (ជាពិសេសកថាខ័ណ្ឌទី៦៥) សូមចុចត្រង់នេះ
//0x87h