សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយស្តីពី កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិ សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ICESCR) និងការធ្វើរបាយការណ៍ ពីសន្ធិសញ្ញា ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩

ការធ្វើរបាយការណ៍ របស់ប្រទេសកម្ពុជា ក្រោមសន្ធិសញ្ញានីមួយៗ

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ (ICCPR)
សិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ
បានធ្វើសច្ចាប័នក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ (ចូលជាធរមាន៖ ២៦ សីហា ១៩៩២) - របាយការណ៍ស្តីពី ICCPR ជាទូទៅ ត្រូវដាក់ជូន រៀងរាល់បួនឆ្នាំម្តង
កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ICESCR)
សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ បានធ្វើសច្ចាប័ន ក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ (ចូលជាធរមាន៖ ១៦ សីហា ១៩៩២) - របាយការណ៍ស្តីពី ICESCR ជាទូទៅ ត្រូវដាក់ជូន រៀងរាល់ប្រាំឆ្នាំម្តង
អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការបំបាត់រាល់ទម្រង់ នៃការរើសអើង ពូជសាសន៍ (ICERD)
រើសអើងពូជសាសន៍
បានធ្វើសច្ចាប័ន ក្នុងឆ្នាំ១៩៨៣
(ចូលជាធរមាន៖ ២៨ ធ្នូ ១៩៨៣) - របាយការណ៍ស្តីពី ICERD ជាទូទៅ ត្រូវដាក់ជូន រៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង
អនុសញ្ញាស្តីពី ការបំបាត់នូវការរើសអើង ប្រឆាំងស្រ្តីភេទ (CEDAW)
រើសអើងប្រឆាំងស្រ្តីភេទ
បានធ្វើសច្ចាប័នក្នុងឆ្នាំ១៩៩២
(ចូលជាធរមាន៖ ១៤ វិច្ឆិកា ១៩៩២) - របាយការណ៍ស្តីពី CEDAW ជាទូទៅ ត្រូវដាក់ជូន រៀងរាល់បួនឆ្នាំម្តង
អនុសញ្ញាប្រឆាំង ការធ្វើទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្ត មកលើខ្លួន ឬទណ្ឌកម្ម ឯទៀតដែលឃោឃៅ អមនុស្សធម៌ ឬបន្ថោកបន្ទាប (CAT)
ទារុណកម្ម និងការធ្វើបាប
បានធ្វើសច្ចាប័នក្នុងឆ្នាំ១៩៩២
(ចូលជាធរមាន៖ ១៤ វិច្ឆិកា ១៩៩២) - របាយការណ៍ស្តីពី CAT ជាទូទៅ ត្រូវដាក់ជូន រៀងរាល់បួនឆ្នាំម្តង
អនុសញ្ញាស្តី ពីសិទ្ធិកុមារ (CRC)
សិទ្ធិកុមារ
បានធ្វើសច្ចាប័ន ក្នុងឆ្នាំ១៩៩២
(ចូលជាធរមាន៖ ១៤ វិច្ឆិកា ១៩៩២) - របាយការណ៍ស្តីពី CRC ជាទូទៅ ត្រូវដាក់ជូន រៀងរាល់ប្រាំឆ្នាំម្តង
ពិធីសារបន្ថែម នៃអនុសញ្ញាប្រឆាំង ការធ្វើទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួន ឬទណ្ឌកម្មឯទៀតដែលឃោឃៅ អមនុស្សធម៌ ឬបន្ថោកបន្ទាប (OP-CAT)
បង្ការទារុណកម្ម និងការធ្វើបាប
បានធ្វើសច្ចាប័នក្នុងឆ្នាំ២០០៧ (ចូលជាធរមាន៖ ៣០ មីនា ២០០៧)
មិនតម្រូវឲ្យដាក់របាយការណ៍ជាទៀងទាត់ជូនអនុគណៈកម្មាធិការបង្ការទារុណកម្ម (SPT) ទេ ប៉ុន្តែរដ្ឋទាំងឡាយត្រូវបោះពុម្ពរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីអំពីយន្តការបង្ការថ្នាក់ជាតិ
អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិរបស់ជនពិការ (CRDP)
សិទ្ធិរបស់ជនពិការ
បានធ្វើសច្ចាប័នក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ (ចូលជាធរមាន៖ ២០ ធ្នូ ២០១២) - របាយការណ៍ស្តីពី CRPD ត្រូវដាក់ជូន រៀងរាល់បួនឆ្នាំម្តង។ (របាយការណ៍ដំបូង ត្រូវដាក់ជូនក្នុងអំឡុងពេលពីរឆ្នាំបន្ទាប់ពីអនុសញ្ញាចូលជាធរមាន)
អនុសញ្ញាស្តីពីការពារជនគ្រប់រូបពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ (CED)
ការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ
បានធ្វើសច្ចាប័នក្នុងឆ្នាំ២០១៣
(ចូលជាធរមាន៖ ២៧ មិថុនា ២០១៣) - របាយការណ៍ដំបូងស្តីពី CED
ត្រូវដាក់ជូនក្នុងអំឡុងពេលពីរឆ្នាំបន្ទាប់ពីអនុសញ្ញានេះចូលជាធរមានក្នុងប្រទេសនៃរដ្ឋភាគី។