សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយស្តីពី កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិ សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ICESCR) និងការធ្វើរបាយការណ៍ ពីសន្ធិសញ្ញា ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩

ការធ្វើរបាយការណ៍ របស់ប្រទេសកម្ពុជា ក្រោមសន្ធិសញ្ញានីមួយៗ

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ (ICCPR)
សិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ
បានធ្វើសច្ចាប័នក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ (ចូលជាធរមាន៖ ២៦ សីហា ១៩៩២) - របាយការណ៍ស្តីពី ICCPR ជាទូទៅ ត្រូវដាក់ជូន រៀងរាល់បួនឆ្នាំម្តង
កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ICESCR)
សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ បានធ្វើសច្ចាប័ន ក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ (ចូលជាធរមាន៖ ១៦ សីហា ១៩៩២) - របាយការណ៍ស្តីពី ICESCR ជាទូទៅ ត្រូវដាក់ជូន រៀងរាល់ប្រាំឆ្នាំម្តង
អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការបំបាត់រាល់ទម្រង់ នៃការរើសអើង ពូជសាសន៍ (ICERD)
រើសអើងពូជសាសន៍
បានធ្វើសច្ចាប័ន ក្នុងឆ្នាំ១៩៨៣
(ចូលជាធរមាន៖ ២៨ ធ្នូ ១៩៨៣) - របាយការណ៍ស្តីពី ICERD ជាទូទៅ ត្រូវដាក់ជូន រៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង
អនុសញ្ញាស្តីពី ការបំបាត់នូវការរើសអើង ប្រឆាំងស្រ្តីភេទ (CEDAW)
រើសអើងប្រឆាំងស្រ្តីភេទ
បានធ្វើសច្ចាប័នក្នុងឆ្នាំ១៩៩២
(ចូលជាធរមាន៖ ១៤ វិច្ឆិកា ១៩៩២) - របាយការណ៍ស្តីពី CEDAW ជាទូទៅ ត្រូវដាក់ជូន រៀងរាល់បួនឆ្នាំម្តង
អនុសញ្ញាប្រឆាំង ការធ្វើទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្ត មកលើខ្លួន ឬទណ្ឌកម្ម ឯទៀតដែលឃោឃៅ អមនុស្សធម៌ ឬបន្ថោកបន្ទាប (CAT)
ទារុណកម្ម និងការធ្វើបាប
បានធ្វើសច្ចាប័នក្នុងឆ្នាំ១៩៩២
(ចូលជាធរមាន៖ ១៤ វិច្ឆិកា ១៩៩២) - របាយការណ៍ស្តីពី CAT ជាទូទៅ ត្រូវដាក់ជូន រៀងរាល់បួនឆ្នាំម្តង
អនុសញ្ញាស្តី ពីសិទ្ធិកុមារ (CRC)
សិទ្ធិកុមារ
បានធ្វើសច្ចាប័ន ក្នុងឆ្នាំ១៩៩២
(ចូលជាធរមាន៖ ១៤ វិច្ឆិកា ១៩៩២) - របាយការណ៍ស្តីពី CRC ជាទូទៅ ត្រូវដាក់ជូន រៀងរាល់ប្រាំឆ្នាំម្តង
ពិធីសារបន្ថែម នៃអនុសញ្ញាប្រឆាំង ការធ្វើទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួន ឬទណ្ឌកម្មឯទៀតដែលឃោឃៅ អមនុស្សធម៌ ឬបន្ថោកបន្ទាប (OP-CAT)
បង្ការទារុណកម្ម និងការធ្វើបាប
បានធ្វើសច្ចាប័នក្នុងឆ្នាំ២០០៧ (ចូលជាធរមាន៖ ៣០ មីនា ២០០៧)
មិនតម្រូវឲ្យដាក់របាយការណ៍ជាទៀងទាត់ជូនអនុគណៈកម្មាធិការបង្ការទារុណកម្ម (SPT) ទេ ប៉ុន្តែរដ្ឋទាំងឡាយត្រូវបោះពុម្ពរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីអំពីយន្តការបង្ការថ្នាក់ជាតិ
អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិរបស់ជនពិការ (CRDP)
សិទ្ធិរបស់ជនពិការ
បានធ្វើសច្ចាប័នក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ (ចូលជាធរមាន៖ ២០ ធ្នូ ២០១២) - របាយការណ៍ស្តីពី CRPD ត្រូវដាក់ជូន រៀងរាល់បួនឆ្នាំម្តង។ (របាយការណ៍ដំបូង ត្រូវដាក់ជូនក្នុងអំឡុងពេលពីរឆ្នាំបន្ទាប់ពីអនុសញ្ញាចូលជាធរមាន)
អនុសញ្ញាស្តីពីការពារជនគ្រប់រូបពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ (CED)
ការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ
បានធ្វើសច្ចាប័នក្នុងឆ្នាំ២០១៣
(ចូលជាធរមាន៖ ២៧ មិថុនា ២០១៣) - របាយការណ៍ដំបូងស្តីពី CED
ត្រូវដាក់ជូនក្នុងអំឡុងពេលពីរឆ្នាំបន្ទាប់ពីអនុសញ្ញានេះចូលជាធរមានក្នុងប្រទេសនៃរដ្ឋភាគី។
សន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្ស អ.ស.ប

What is treaty reporting??

Cambodia has become party to the following core international human rights treaties and some of their optional protocols:

  1. International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)
  2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
  3. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)
  4. Convention on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) and its Optional Protocol
  5. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) and its Optional Protocol
  6. Convention on the Rights of the Child (CRC), its Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography, and its Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict
  7. Convention on the Rights of Persons with Disabilities
  8. Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

By accepting these treaties, the Government has made a legally-binding commitment to implement the rights in the treaties for the benefit of everyone in Cambodia.

All States parties to a human rights treaty are obliged to submit regular reports to the United Nations on how the rights in the treaty are being implemented. These reports are reviewed by a committee of independent experts, often referred to as a 'treaty body'. The Committee examines each report and addresses its concerns and recommendations to the State party in the form of "concluding observations". The aim of this process is not to criticize governments, but to provide constructive advice on ways in which countries can make better progress towards ensuring that everyone can enjoy the rights set out in the treaty. The treaty body does not rely solely on information provided in the government's report to make its assessment. It is also open to submissions from national and international non-governmental organizations (NGOs) as well as United Nations agencies, such as WHO or ILO.

For more information on Cambodia's reporting under each treaty, select the relevant treaty in the drop down menu below, where you will find the report(s) submitted by the Royal Government of Cambodia, as well as the lists of issues and questions, concluding observations and recommendations by the treaty bodies.
 

Description

Status

Date

Files


សេចក្តីសង្កេតសន្និដ្ឋានលើរបាយការណ៍តាមកាលកំណត់លើកទី២

Issued on

2015-04-27

 

List of issues prior to reporting

Issued on

2013-01-13

 

Concluding observations and recommendations

Issued on

2011-08-11

 

OPAC to CRC report

Issued on

2010-06-04

 

OPSC to CRC report

Issued on

2010-06-04

 

បញ្ចប់ការសង្កេតនិងអនុសាសន៍

Issued on

2011-06-20