សម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់បង្កើនការយល់ដឹងទូទៅ

ទស្សនៈរួមអ.ស.បស្តីការព្យាបាល និងបន្សាបគ្រឿងញៀន​២០១១

ទស្សនៈរួមអ.ស.បស្តីការព្យាបាល និងបន្សាបគ្រឿងញៀន​២០១១

Download | ទាញយក

សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់កុមារ

សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់កុមារ

Download |

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សាជីវកម្មក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សាជីវកម្មក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស

Download | ទាញយក

កម្រងអនុសាសន៍នៃការពិនិត្យជាសកលតាកាលកំណត់ទទួលយកដោយកម្ពុជា

កម្រងអនុសាសន៍នៃការពិនិត្យជាសកលតាកាលកំណត់ទទួលយកដោយកម្ពុជា

Download | ទាញយក

Universal Declaration of Human Rights colour poster,...

Universal Declaration of Human Rights colour poster, official text

| ទាញយក

ខិតប័ណ្ណពណ៌ផ្លូវការពីសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស

ខិតប័ណ្ណពណ៌ផ្លូវការពីសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស

Download | ទាញយក

សិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិយើង

សិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិយើង

| ទាញយក

អត្ថបទសម្រាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស

អត្ថបទសម្រាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស

Download | ទាញយក

Pages