សម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់បង្កើនការយល់ដឹងទូទៅ

ខិតប័ណ្ណខួបគម្រប់ ៧០ ឆ្នាំ...

ខិតប័ណ្ណខួបគម្រប់ ៧០ ឆ្នាំ នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស

Download | ទាញយក

សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស

សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស

Download | ទាញយក

មគ្គុទ្ទេសក៍ជាក់ស្តែងសម្រាប់សង្គមស៊ីវិល លំហសង្គមស៊ីវិល...

មគ្គុទ្ទេសក៍ជាក់ស្តែងសម្រាប់សង្គមស៊ីវិល លំហសង្គមស៊ីវិល និងប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្ស អង្គការសហប្រជាជាតិ

Download | ទាញយក

មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងសម្រាប់សង្គបស៊ីវិល...

មគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងសម្រាប់សង្គបស៊ីវិល វិធីតាមដានអនុសាសន៍របស់ អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី សិទ្ធិមនុស្ស

Download | ទាញយក

ទស្សនៈរួមអ.ស.បស្តីការព្យាបាល និងបន្សាបគ្រឿងញៀន​២០១១

ទស្សនៈរួមអ.ស.បស្តីការព្យាបាល និងបន្សាបគ្រឿងញៀន​២០១១

Download | ទាញយក

សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់កុមារ

សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់កុមារ

Download |

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សាជីវកម្មក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សាជីវកម្មក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស

Download | ទាញយក

កម្រងអនុសាសន៍នៃការពិនិត្យជាសកលតាកាលកំណត់ទទួលយកដោយកម្ពុជា

កម្រងអនុសាសន៍នៃការពិនិត្យជាសកលតាកាលកំណត់ទទួលយកដោយកម្ពុជា

Download | ទាញយក

Pages