ពិនិត្យរបាយការណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩

ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេពិនិត្យនូវរបាយការណ៍ជាលើកដំបូង ក្រោមដំណើរការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩។ នៅចុងបញ្ចប់នៃការពិនិត្យនូវរបាយការណ៍របស់ខ្លួន ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលអនុសាសន៍ចំនួន ៩១ ពីរដ្ឋផ្សេងទៀត ហើយបានទទួលយកអនុសាសន៍នោះទាំងអស់។ វដ្តដំបូងនៃដំណើរការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់​ បញ្ចប់នៅឆ្នាំ២០១១ បន្ទាប់ពីមានការពិនិត្យពីសំណាក់រដ្ឋសមាជិកចំនួនទាំងអស់ ១៩៣។

កាលបរិច្ឆេទនៃការពិចារណា៖ ០១ ធ្នូ ២០០៩ ម៉ោង ១៥:០០ ដល់ ម៉ោង ១៨:០០

របាយការណ៍ប្រទេស (ដាក់បញ្ជូន ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស)៖ ភាសាអង់គ្លេស

ផ្នែកដែលត្រូវកែតម្រូវលើរបាយការណ៍ប្រទេស៖ ភាសាអង់គ្លេស

ព័ត៌មានបន្ថែមដាក់បញ្ជូនដោយរដ្ឋ អាចរកបាននៅទីនេះតែជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ។

ឯកសារចងក្រងដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស៖ ភាសាអង់គ្លេស

ការដាក់បញ្ជូនលម្អិតសម្រាប់ការចងក្រងព័ត៌មានអ.ស.ប អាចរកបាននៅទីនេះ តែជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ។

សេចក្តីសង្ខេបនៃព័ត៌មានពីភាគីពាក់ព័ន្ធ៖ ភាសាអង់គ្លេស

ការដាក់បញ្ជួនលម្អិតសម្រាប់សេចក្តីសង្ខេបនៃព័ត៌មានពីភាគីពាក់ព័ន្ធ អាច​រកបាននោទីនេះ តែជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ។ ទស្សនៈ និង/ឬ គំនិតដែលបានសម្តែងចេញក្នុងការចូលរួមចំណែកនានា គឺជាទស្សៈ/គំនិតរបស់អង្គការដែលបានចូលរួមចំណែកផ្តល់ជូន ហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈ និង/ឬគំនិតរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សឡើយ។

បញ្ជីនៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងអនុសាសន៍នានាអំពីយន្តការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់របស់រដ្ឋសមាជិក៖ ជាភាសាអង់គ្លេស | ខ្មែរ

លទ្ធផលនៃការពិនិត្យរបាយការណ៍

របាយការណ៍នៃក្រុមការងារស្តីពីកម្ពុជា និងបញ្ជីពេញលេញនៃអនុសាសន៍UPR៖ ភាសាអង់គ្លេស | ភាសាខ្មែរ

សេចក្តីសម្រេច​ដែលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអំពីលទ្ធផល UPR របស់ប្រទេសកម្ពុជា។

របាយការណ៍នៃសម័យប្រជុំលើកទី​ ១៣ នៃក្រុមប្រឹក្សសិទ្ធិមនុស្ស (លទ្ធផល UPR របស់ប្រទេសកម្ពុជា ទំព័រ ៧៥ ការពិចារណារបស់ប្រទេសកម្ពុជាលើលទ្ធផល UPR ទំព័រ ១៣១)៖ ភាសាអង់គ្លេស

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការពិនិត្យរបាយការណ៍ឆ្នាំ២០០៩ របស់ប្រទេសកម្ពុជា សូមចុចនៅទីនេះ

//0x87h