ការរៀបចំប្រព័ន្ធពន្ធនាគារឱ្យមានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈ

ការកែលម្អប្រព័ន្ធលូនិងអនាម័យនៅតាមពន្ធនាគារ

OHCHR បានចូលរួមចំណែករៀបចំប្រព័ន្ធពន្ធនាគារឱ្យមានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈដោយផ្តោតជាពិសេសលើការរៀបបចំបទដ្ឋានគតិយុត្តិសមស្របនឹងនិយាមអ ន្តរជាតិ ការកសាងសមត្ថភាពដល់មន្រ្តីពន្ធនាគារទើបជ្រើសរើសថ្មីនិង មន្រ្តីបច្ចុប្បន្នដែលពុំទាន់ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលទាំងនៅថ្នាក់អគ្គនាយកដ្ឋាននិងថ្នាក់ពន្ធនាគារមូលដ្ឋាន ការពិនិត្យឡើងវិញលើរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ ការកែលម្អផ្នែកទឹកនិងអនាម័យនៅតាមពន្ធនាគារមូលដ្ឋាន ការកែលម្អប្រព័ន្ធទិន្នន័យ ព្រមទាំងភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការដោះលែងជនជាប់ឃុំ។
ឧទាហរណ៍គំរូជាក់ស្តែងចំនួនពីរដែលអាចចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តដ៏ល្អនោះគឺការធ្វើទំនាក់ទំនងជាប្រចាំរវាង ពន្ធនាគារនិងតុលាការមុនជនជាប់ឃុំត្រូវបានដោះលែង ហើយនិងការបង្កើតប្រព័ន្ធទាញយកទឹកភ្លៀងទុកសម្រាប់ ប្រើប្រាស់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបដែលបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមតាមរយៈការ ទទួលបានទឹក ដោយឥតគិតថ្លៃខណៈដែលមានគិតគូរដល់ការរក្សាតុល្យភាពនៃធនធានទឹកក្រោមដី។
ទន្ទឹមនឹងទស្សនកិច្ចនិងការសម្ភាសដែលរៀបចំដោយបុគ្គលិកផ្ទាល់របស់ខ្លួន OHCHR ក៏បានគាំទ្រដល់ទស្សនកិច្ចរបស់គ្រូបណ្តុះបណ្តាល ផ្នែកពន្ធនាគារនិងសិក្ខាកាមពន្ធនាគារទៅកាន់ពន្ធនាគារគំរូមួយចំនួនផងដែរ។ ទស្សនកិច្ចទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យ OHCHR ផ្តល់ការវាយតម្លៃបែបវត្ថុវិស័យជាលក្ខណៈឯករាជ្យលើស្ថានភាព ពន្ធនាគារនិងធ្វើកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តវិធានបទដ្ឋានអប្បបរមារបស់អង្គការ សហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាប់ឃុំ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីទស្សនកិច្ចពន្ធនាគារក៏បានផ្តល់ឱកាស ឱ្យគ្រូបណ្តុះបណ្តាលនិងមន្រ្តីពន្ធនាគាររើសថ្មីអាចទទួលបាន និងដក់ស្រង់បទពិសោធជាក់ស្តែង ហើយជាពិសេស អាចស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ទៅលើចំណេះដឹងផ្នែកទ្រឹស្តី និងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល ធៀបនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅតាមពន្ធនាគារទាំងនោះ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត OHCHR បាននិងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រមូលការគាំទ្រឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញ  លើអតីតៈយន្តការទប់ស្កាត់ថ្នាក់ជាតិដែលមានលក្ខណៈជាគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួង ដែលជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យមានការអនុម័តអនុក្រឹត្យថ្មីចំនួនពីរ ទាក់ទងនឹងការបង្កើត និងតែងតាំងគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្ម នៅក្នុងខែសីហា និងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៧ ព្រមទាំងដើរតួនាទីសម្របសម្រួលឲ្យមានទំនាកទំនងជាប្រចាំរវាងយន្តការទប់ស្កាត់ថ្នាក់ជាតិជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើទារុណកម្ម ហើយនិង អនុគណៈកម្មាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ទប់ស្កាត់អំពើទារុណកម្ម។

//0x87h