របាយការណ៍
  • តួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យ OHCHR នៅប្រទេសកម្ពុជា

០២​-កុម្ភៈ-២០១៨

  • តួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យ OHCHR នៅប្រទេសកម្ពុជា

១៧-សីហា-២០១៧

  • តួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទិ្ធមនុស្ស

១៩-វិច្ឆិកា-២០១៣

  • តួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទិ្ធមនុស្ស

២០-វិច្ឆិកា-២០១២

  • តួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យ OHCHR នៅប្រទេសកម្ពុជា

១១-កុម្ភ:-២០០៨

  • តួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យ OHCHR នៅប្រទេសកម្ពុជា

១៨-មករា-២០០៧

  • តួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យ OHCHR នៅប្រទេសកម្ពុជា

១៦-មករា-២០០៤

  • តួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យ OHCHR នៅប្រទេសកម្ពុជា

០៨-សីហា-២០០៣

  • តួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យ OHCHR នៅប្រទេសកម្ពុជា

១៤-មករា-២០០០