របាយការណ៍ផ្សេងៗ

Other reports related to human rights issues and Cambodia

ចំណងជើង
កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភេទឯកសារ

ក្រុមភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា របាយការណ៍ប្រទេសកម្ពុជា ដាក់ជូនសម្រាប់ការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR)
១២ កក្កដា ២០១៨

របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេស ស្តីពី សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធី និងសមាគម
7-Aug-2013

Report of the special rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, Miloon Kothari
21-Mar-2006

Report of the Secretary-General on the Khmer Rouge Trials
31-Mar-2003

Report of the group of experts for Cambodai established pursuant to G.A. resolution 53.135
16-Mar-1999