ច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិ្តនានាទាក់ទងនឹងវិស័យពន្ធនាគារ

ច្បាប់ជាតិ:
១. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ (២៤ កញ្ញា ១៩៩៣) ជាភាសា ខ្មែរ និង អង់គ្លេស
២. ច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារ (២១ ធ្នូ ២០១១) ជាភាសា ខ្មែរ និង អង់គ្លេស
៣. ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី​លក្ខខន្តិកៈដោយឡែកនៃក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃ (៧ សីហា ២០១៣) ជាភាសា ខ្មែរ
៤. នីតិវិធីពន្ធនាគារ (២០ ឧសភា ២០០៣) ជាភាសា ខ្មែរ និង អង់គ្លេស
៥. ក្រមសីលធម៌មន្រ្តីអនុរក្សពន្ធនាគារ (២៩ កញ្ញា ២០០៥) ជាភាសា ខ្មែរ និង អង់គ្លេស

ច្បាប់អន្តរជាតិ:
១. អនុសញ្ញាស្តីពីការប្រឆាំងអំពើទារុណកម្ម និងអំពើឬទណ្ឌកម្មផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈឃោរឃៅ អមនុស្សធម៌ឬ បន្ថោកបន្ទាប (១០ ធ្នូ ១៩៨៤) ជាភាសា ខ្មែរ និង អង់គ្លេស
២. ពិធីសារជម្រើសនៃអនុសញ្ញាប្រឆាំងអំពើទារុណកម្ម (២២ មិថុនា ២០០៦) ជាភាសា ខ្មែរ និង អង់គ្លេស
៣. វិធានបទដ្ឋានអប្បបរមាសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តចំពោះជនជាប់ឃុំ ឬវិធាន នែលសាន់ម៉ាន់ឌឺឡា (១៧ ធ្នូ ២០១៥) ជាភាសា ខ្មែរ និង អង់គ្លេស
៤. វិធានបទដ្ឋានអប្បបរមារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីរដ្ឋបាលយុត្តិធម៌សម្រាប់អនីតិជន ឬវិធានក្រុងប៉េកាំង (២៩ វិច្ឆិកា ១៩៨៥) ជាភាសា ខ្មែរ និង អង់គ្លេស
៥. វិធានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការការពារអនីតិជនដែលត្រូវបានដកហូតសេរីភាព (១៤ ធ្នូ ១៩៩០) ជាភាសា ខ្មែរ និង អង់គ្លេស
៦. វិធានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រព្រឹត្តចំពោះជនជាប់ឃុំជាស្រ្តី និងវិធានការនៅក្រៅឃុំសម្រាប់ស្រ្តី​ដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើស ឬវិធានក្រុងបាងកក (២១ ធ្នូ ២០១០) ជាភាសា ខ្មែរ និង អង់គ្លេស

//0x87h