នីតិវិធីពិសេសផ្សេងទៀត
  • Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association
31 May 2016
 
  • របាយការណ៍របស់លោក Miloon Kothari​ អ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធលំនៅដ្ឋានសមរម្យដែលជាសមាសភាគនៃសិទ្ធមានកំរិតជីវភាពសមរម្យ
21 March 2006