របាយ​ការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​អ្នក​រាយ​ការណ៍​ពិសេស​

  • របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

០៥ សីហា ២០១៣   

 
  • របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (ដោយផ្តោតលើការបោះឆ្នោតមួយ)

១៦ កក្កដា​ ២០១២

 
  • របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (ដោយផ្តោតលើសភាមួយ)

 ០២ សីហា ២០១១   

 
  • របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (ដោយផ្តោតលើប្រព័ន្ធតុលាការមួយ)

  ១៦ កញ្ញា ២០១០   

 
  • របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សសាស្រ្តាចារ្យសុរិយាស៊ូប៊ែរឌីស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា

៣១ សីហា​ ២០០៩ 

 
  • ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា

៣០ មករា ២០០៧ 

 
  • ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា

 08-Mar-2006    

 
  • ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា

២០ ធ្នូ ២០០៤

 
  • ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា

២២ សីហា​ ២០០៣

 
  • ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា

 ១៨ ធ្នូ ២០០២  

 

Pages