យន្តការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR)

យន្តការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR) គឺជាដំណើរការតែមួយគត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យរបាយការណ៍នៃកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់។ UPR គឺជាដំណើរការមួយដែលប្រឹងប្រែងព្យាយាមសម្រេចដោយរដ្ឋ ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស ដែលផ្តល់នូវឱកាសសម្រាប់រដ្ឋនីមួយៗដើម្បីប្រកាសពីសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋទាំងនោះបានធ្វើ ដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន និងដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សរបស់គេផងដែរ។ ក្នុងនាមជាផ្នែកសំខាន់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះ UPR ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធានាការប្រព្រឹត្តដោយស្មើគ្នាសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗនៅពេលដែលស្ថានភាពសិទិ្ធមនុស្សរបស់ប្រទេសទាំងនោះត្រូវបានវាយតម្លៃ។

UPR ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈមហាសន្និបាត អ.ស.ប នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០៦ ដោយសេចក្តីសម្រេចលេខ ៦០/២៥១ ដែលបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសិទិ្ធមនុស្សខ្លួនឯងផ្ទាល់។ វាគឺជាដំណើរការសហប្រតិបត្ដិការមួយ ដែលនៅត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៦ បានបញ្ចប់ ២ វដ្ត នៃការពិនិត្យរបាយការណ៍នូវកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង ១៩៣ ប្រទេស។ បច្ចុប្បន្ននេះ ពុំទាន់មានយន្ដការសកលនៃយន្តការប្រភេទនេះទេ។ UPR គឺជាធាតុសំខាន់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ដែលក្រើនរំឭកដល់រដ្ឋទាំងឡាយអំពី ទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ក្នុងការគោរព និងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនូវសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន។ គោលបំណងចុងក្រោយនៃយន្តការនេះគឺដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ និងដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ អនុសាសន៍ទាំងអស់ដែលកម្ពុជាបានទទួលពី UPR និងអនុសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនានា ពីយន្តការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ អាចចូលមើលបាន នៅក្នុងឯកសារចងក្រងដែលបានបោះពុម្ពជា ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីយន្តការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR) នេះ សូមចុចត្រង់នេះ

//0x87h