សលាកបត្រ
កំណត់ត្រា

០០២ - ការទប់ស្កាត់ទារុណកម្មនៅកម្ពុជា

០០៤ - ពិធិសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាប្រឆាំងទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្តិមកលើខ្លួន ឬទណ្ឌកម្មឯទៀត ដែលឃោឃៅ អមនុស្សធម៌ ឬបន្ថោកបន្ទាប - យន្តការទប់ស្កាត់ថ្នាក់ជាតិ

០០៥​ - គោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីស្ថាប័នជាតិ

Pages

Global Fact sheets

សិទ្ធិមនុស្សក្នុងការទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យ ​(កំណែ១)

សិទ្ធិមនុស្សក្នុងការទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យ ​(កំណែ១)
Download | ទាញយក

សំណួរដែលត្រូវបានគេសួរជាញឹកញាប់អំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌

សំណួរដែលត្រូវបានគេសួរជាញឹកញាប់អំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌
Download | ទាញយក

សិទ្ធិទទួលបានទឹក

សិទ្ធិទទួលបានទឹក
Download | ទាញយក

សិទ្ធិទទួលបានអារហារគ្រប់គ្រាន់

សិទ្ធិទទួលបានអារហារគ្រប់គ្រាន់
Download | ទាញយក

ប្រព័ន្ធសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ

ប្រព័ន្ធសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ
Download | ទាញយក

ភេរវកម្ម និងការប្រឆាំងភេរវកម្ម

ភេរវកម្ម និងការប្រឆាំងភេរវកម្ម
Download | ទាញយក

Pages