ជំងឺកូវីដ-១៩ និងសិទ្ធិមនុស្ស

 
​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​គឺ​ជា​កា​រ​សា​កល្បង​មួយ​នៃ​សង្គម ​រដ្ឋាភិ​បាល ​សហគ​មន៍ ​និង​បុគ្គល​ទាំង​ឡាយ។ ​វា​គឺ​ជា​ពេល​វេលា​សម្រាប់សាមគ្គី​ភាព ​និង​កិច្ចស​ហប្រតិ​បត្តិ​ការ ​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​មេ​រោគ ​និង​កាត់​បន្ថយ​ផល​ប៉ះ​ពាល់ ​ដែល​ជា​រឿយៗ​មិន​មាន​ចេតនា ​នៃ​វិធាន​ការ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង ​ដើម្បីបញ្ឈប់​ការ​រី​ករាល​ដាល​នៃ​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​គឺ ។ ​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​នៅ​ទូ​ទាំងវិ​សាល​គម ​រួម​មាន ​សិទ្ធិ​សេដ្ឋ​កិច្ច ​សង្គម ​វប្ប​ធម៌ ​និង​សិទ្ធិ​ពល​រដ្ឋ ​និង​ន​យោ​បាយ​នឹង​ក្លាយ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ភាពជោ​គ​ជ័យ​នៃ​ការឆ្លើយ​តប​ខាង​សុខ​ភាព​សាធា​រ​ណៈ ​និង​កា​រ​ងើប​ចេញ ​ពី​ជំងឺរា​តត្បាត។

​ដោយ​សា​រវិ​បត្តិ​នៃ​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​បា​ន​កើត​ឡើង​នៅ​ទូ​ទាំងពិ​ភព​លោក ​ការិ​យាល័​យ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស អ.ស.ប ​នឹង​ចេញ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​នូវ​ព័ត៌​មាន​តាម​ប្រ​ព័ន្ធផ្សព្វ​ផ្សាយ ​និង​សេ​ច​ក្តី​ណែ​នាំខ្លីៗ អំ​ពី​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ទៅ​លើវិស័​យ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ជា​ច្រើន ​ដោយ​សារ​ជំងឺរា​តត្បាត ​ដែល​អាច​រក​បាន​នៅ​លើ​គេហ​ទំព័​រកូ​វីដ-១៩ ​របស់​យើង

​ក្នុង​ចំណោម​ឯក​សា​រ​ណែ​នាំ​របស់​យើង ​មាន​អ​នុ​សាសន៍ស្តី​ពីស​កម្ម​ភាព​ដែល​រដ្ឋ​ទាំង​ឡាយ​អាច​ធ្វើ ​ដើម្បី​ធានា​ឲ្យ​មាន​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​លើគ្រប់​វិស័យ ​ដែល​សំ​ខាន់​ចាំ​បាច់​ដើម្បី​សម្រេចជោ​គ​ជ័យ​ក្នុង​ការឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​សុខ​ភាព​សាធា​រ​ណៈ ​និង​កា​រ​ងើប​ចេញ​ពី​ជំងឺរា​តត្បាត។

“​សេ​ច​ក្តី​ណែ​នាំអំ​ពី​ជំងឺកូ​វីដ-១៩” ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌​មាន​មូល​ដ្ឋាន​ដែល​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន ស្តី​ពី​ប្រ​ភេទ​សំ​ខាន់ៗ ​រួម​មាន៖

ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច
ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច
​ស៊ី​ដរ ​និង​សេ​ច​ក្តី​ណែ​នាំ​របស់​ការិ​យាល័យ OHCHR អំ​ពី​ជំងឺកូ​វីដ-១៩
​ការ​ទ​ទួល​បាន​ការ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព
​ផល​ប៉ះ​ពាល់​សង្គម ​និង​សេដ្ឋ​កិច្ច​សំ​ខាន់ៗ
​អា​រ​ហារ
​វិ​ធាន​កា​រ​បន្ទាន់
​មិនទុ​ក​នរ​ណាម្នាក់​ចោល
​លំ​នៅ​ដ្ឋាន
ជ​នពិ​ការ
​ម​នុស្ស​ចាស់​ជរា
​បុគ្គល​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​មន្ទីរ​និងស្ថាប័ន​ឃុំ​ឃាំង
​ព័ត៌​មាន ​និង​ការ​ចូល​រួម
​ការ​រើស​អើង ​កា​រស្អប់ខ្ពើមជន​បរ​ទេស ​កា​រប្រ​កាន់​ពូជ​សាសន៍
​ពាក្ស​សម្តីស្អប់ខ្ពើម
​ទេ​សន្ត​រ​ប្រវេសន៍ ជនចំ​ណាក​ស្រុក ​និងជន​ភៀស​ខ្លួន
​សិទ្ធិ​ឯកជន
​យេនឌ័រ (​រួម​ទាំង ​អំ​ពើ​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួ​សារ)
​ទឹក ​និង​អ​នាម័យ

​ធន​ធាន​ផ្សេង​ទៀត៖

​សេ​ច​ក្តី​សង្ខេបអំ​ពី​គោល​ន​យោ​បាយ​របស់អ.ស.ប ស្តី​ពី​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​និង​ជំងឺកូ​វីដ-១៩
​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​និង​សេ​រី​ភាព​ក្នុង​ការ​ជួប​ប្រ​ជុំ ​និង​បង្កើត​សមាគ​មន៍ ​សូចនា​ករ​សម្រាប់​កិច្ច​កា​រ​បន្ទាន់​សុខ​ភាពសា​ធា​រ​ណៈ
​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​និង​ការគ្របដណ្តប់​សុខ​ភាព​ស​កល
​សេ​ច​ក្តី​ណែ​នាំ​ទាក់​ទង​នឹង​មេ​រោគឆ្លងកូ​វីដ-​១៩ស្តី​ពី​ការ​ការ​ពារ​អ្នក​ដែ​ល​កំ​ពុង​រស់​នៅ​ដោយគ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង
• ​សេ​ច​ក្តី​ណែ​នាំ​ទាក់​ទង​នឹង​មេ​រោគឆ្លងកូ​វីដ​-១៩ស្តី​ពី​ការ​ការ​ពារ​អ្នក​រស់​នៅ​តាម​សំ​ណង់​មិន​រៀប​រយ
•​ ​សេ​ច​ក្តី​ណែ​នាំ​ទាក់​ទង​នឹង​មេ​រោ​គកូ​វីដ​-១៩ស្តី​ពី​ការ​ការ​ពារ​អ្នក​ជួល​ផ្ទះ​និង​អ្នក​បង់​ប្រាក់​កម្ចី
​សេ​ច​ក្តី​សង្ខេបអំ​ពី​គោល​ន​យោ​បាយ​របស់​អគ្គ​លេខាធិកា ស្តី​ពី​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​និង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​វិស័យ​ទេស​ច​រណ៍
​ប្រ​ធាន អ.ស.ប ​មា​នប្រ​សាសន៍អំ​ពី​សេ​ច​ក្តី​សង្ខេប​គោល​ន​យោ​បាយអំ​ពី​ការ​អប់​រំ​ ​និង​ជំងឺកូ​វីដ-១៩
​ប្រ​ធាន អ.ស.ប ​មា​នប្រ​សាសន៍អំ​ពី​ឥទ្ធិ​ពល​ជំងឺកូ​វីដ ១៩ ​នៅតំ​បន់​អា​ស៊ី​អាគ្នេយ៍
​ប្រ​ធាន អ.ស.ប ​មា​នប្រ​សាសន៍អំ​ពី​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​ក្នុងពិ​ភព​ទី​ក្រុង
​ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ អ.ស.ប ​បាន​មា​នប្រ​សាសន៍​ថា ​ជំងឺកូ​វីដ១៩ ​បង្កើន​ហានិ​ភ័យ​ដល់​ការ​ធ្វើ​ទារុណ​កម្ម ​និង​ការ​ធ្វើ​បាប​នៅ​ទូ​ទាំងពិ​ភព​លោក
​បញ្ជី​ធន​ធានអំ​ពី​ជំងឺកូ​វីដ-19 ​ទាក់​ទង​នឹង​យេនឌ័រ ​រៀប​ចំ​ដោ​យស្ថាប័នអ.ស.ប (២២ ​ឧ​សភា ២០២០)
​សេ​ច​ក្តី​សង្ខេប​គោល​ន​យោ​បាយ​រប់សអ.ស.ប អំ​ពី​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​និងប្រ​ជាជន​ផ្លាស់​ទី​លំ​នៅ
​សេ​ច​ក្តី​ថ្លែង​កា​រណ៍​រួមស្តី​ពី​មណ្ឌល​ឃុំ​ឃាំង ​និងស្តា​រ​នីតិ​សម្ប​ទា​អ្នក​ញៀនគ្រឿង​ញៀន​ជាកំ​ហិត ​នៅ​អា​ស៊ី ​និង​ប៉ា​ស៊ីហ្វិក ​ក្នុង​បរិ​បទ​នៃ​ជំងឺកូ​វីដ-១៩
​សេ​ច​ក្តី​ថ្លែង​កា​រណ៍​រួមស្តី​ពី​ជំងឺកូ​វីដ-១៩​នៅ​ពន្ធ​នាគារ ​និង​កន្លែង​មិន​អ​នុញ្ញាត​ឲ្យ​ចេញ​ចូល​ដោ​យ​សេ​រី ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ UNODC, WHO, UNAIDS ​និង OHCHR
​សេ​ច​ក្តី​ណែ​នាំ​របស់​ការិ​យាល័យ OHCHR ស្តី​ពី​ជំងឺកូ​វីដ ១៩ ​និង ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច-​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច
​វិ​ធាន​ការ​គ្រា​អាសន្ន ​និង​ជំងឺកូ​វីដ១៩៖ ​សេ​ច​ក្តី​ណែ​នាំ
​ស៊ី​ដរ​អំពា​វនាវ​ឲ្យ​មានស​កម្ម​ភាព​រួម​គ្នា​ក្នុង​ពេល​មាន​ការរា​តត្បាត​ពី​ជំងឺកូ​វីដ ១៩
•  ​សេ​ច​ក្តី​ថ្លែង​កា​រណ៍ស្តី​ពី​ការ​ព្យួរ​មួយ​ផ្នែក​នៃក​តិកា​សញ្ញា​ទាក់​ទង​នឹង​ការឆ្ល​ងរាល​ដាល​នៃ​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​ដែល​ត្រូវ​បាន​អ​នុម័ត​ដោយ​គ​ណៈ​កម្មាធិ​កា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស
​កា​រ​លុបបំ​បាត់រាល​ទម្រង់​នៃ​ការ​រើស​អើង​ប្រ​ឆាំង​នឹង​ស្ត្រី

​គេហ​ទំ​ព័រ​នេះ ​ក៏ផ្តល់​ជាច្រក​ចេញ​ផង​ដែរ ​សម្រាប់​សេ​ច​ក្តីប្រកា​ស​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​ដែល​បាន​ចេញ​ដោយ​អ្នក​ជំនាញ អ.ស.ប ឯ​ក​រាជ្យ​ចំ​នួន ៥៦ ​រូប ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​អ្ន​ក​រាយ​កា​រណ៍ពិ​សេស ​ដែល​មាន​អាណត្តិ​ជាក់​លាក់​លើ​បញ្ហា ​រាប់​ចាប់​ពី​ការ​សម្លាប់​ក្រៅ​ប្រ​ព័ន្ធ​តុ​លា​ការ ​និង​អំ​ពើ​ហិង្សា​ប្រ​ឆាំង​នឹង​ស្ត្រី​ភេទ ​រ​ហូត​ដល់​បំណុល​បរ​ទេស ​លំ​នៅ​ដ្ឋាន ​ភា​ពក្រី​ក្រ ​និង​សិទ្ធិ​ទ​ទួល​បាន​សុខ​ភាព ​ក៏​ដូច​ជា ​អ្ន​ក​រាយ​កា​រណ៍ពិ​សេស ​ដែល​មាន​អាណត្តិប្រ​ទេស ​និង​ទឹក​ដី​ជាក់​លាក់​មួយ​ចំ​នួន ​ដូច​ជា ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា ប្រ​ទេស​កូ​រ៉េ​ខាង​ជើង ប្រ​ទេស​ភូមា ​និង​ទឹក​ដី​ដែល​ប៉ាឡេស្ទី​ន​កាន់​កាប់។

​សូម​មើល​សេ​ច​ក្តី​ថ្លែង​កា​រណ៍​ដោយ​អ្ន​ក​រាយ​កា​រណ៍ពិ​សេសស្តី​ពីស្ថាន​ភាព​សិទ្ធិ​ម​នុស្សប្រ​ចាំ​កម្ពុ​ជា៖ ​អ្នក​ជំនាញ អ.ស.ប ព្រ​មាន​ថា ​ច្បាប់ស្តី​ពី​ការគ្រប់គ្រងប្រ​ទេស​ជា​តិ​ស្ថិត​ក្នុង​ភាព​អាសន្ន ​របស់ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា ​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស

​សូម​មើល​សេ​ច​ក្តីប្រកា​ស​ព័ត៌​មាន​ដោយឧត្តម​ស្នង​ការ​អង្គ​កា​រស​ហប្រ​ជា​ជា​តិ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្សស្តី​ពី៖
• ​ការគ្រប់គ្រងប្រ​ទេស​ជា​តិ​ស្ថិត​ក្នុង​ភាព​អាសន្ន៖ ​វិ​ធាន​ការពិ​សេស​មិន​គួរ​ត្រូវ​បាន​អ​នុ​វត្ត​ដើម្បី​បិទ​បាំង​អំ​ពើ​រំ​លោភ​បំ​ពាន​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ឡើយ
• ​អា​ស៊ី-​ប៉ា​ស៊ីហ្វិក៖ ​អ្នក​ស្រី ​បាស្សេ​ឡេត ​មាន​ការ​ព្រួយបា​រម្ភ​ចំ​ពោះ​ការ​គាប​សង្កត់​លើ​សេ​រី​ភាព​ក្នុង​កា​របញ្ចេញ​ម​តិ​ទាក់​ទង​នឹង​ជំងឺកូ​វីដ-១៩

​សូម​មើល​វីដេ​អូ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​និង​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស៖

​អគ្គ​លេខាធិ​ការអ.ស.ប ​មា​នប្រ​សាសន៍អំ​ពី​សុខ​ភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​ក្នុង​កំឡុង​កើត​មាន​ជំងឺកូ​វីដ-១៩
​ប្រ​ធានអ.ស.ប ​មា​នប្រ​សាសន៍អំ​ពី​សេ​ច​ក្តី​សង្ខេប​គោ​លន​យោបា​យស្តី​ពី​ការ​អប់​រំ ​និង​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ (​អង់គ្លេស)
​ប្រ​ធាន អ.ស.ប ​មា​នប្រ​សាសន៍អំ​ពី​ឥទ្ធិ​ពល​ជំងឺកូ​វីដ ១៩ ​នៅតំ​បន់​អា​ស៊ី​អាគ្នេយ៍ (​អង់គ្លេស)
​ប្រ​ធាន អ.ស.ប ​មា​នប្រ​សាសន៍អំ​ពី​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​ក្នុងពិ​ភព​ទី​ក្រុង (​អង់គ្លេស)
​អគ្គ​លេខាធិ​ការអ.ស.ប ​មា​នប្រ​សាសន៍​នៅ​ខួប​គម្រប់ ៧៥ ​ឆ្នាំ​នៃធម្ម​នុញ្ញស​ហប្រ​ជា​ជា​តិ (​អង់គ្លេស)
​សេ​ច​ក្តី​ថ្លែង​កា​រណ៍​របស់​លោក​ស្រី ​មីស្សែ​ល​បាស្សេឡេត​នៅ​សម័យ​ប្រ​ជុំ​លើក​ទី ៤៤ ​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស (​អង់គ្លេស)
​ប្រ​ធាន​អង្គ​កា​រស​ហប្រ​ជា​ជា​តិ​មា​នប្រ​សាសន៍​នៅទិ​វា​ប​រិស្ថា​នពិ​ភព​លោក ​ឆ្នាំ២០២០ (​អង់គ្លេស)
​ប្រ​ធាន​អង្គ​កា​រស​ហប្រ​ជា​ជា​តិ​មា​នប្រ​សាសន៍អំ​ពី​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​និង​ប្រ​ជា​ជន​ផ្លាស់​ទី​លំ​នៅ (​អង់គ្លេស)
​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​និង​ស្ត្រី ​និងក្មេង​ស្រី
​អគ្គ​លេខាធិ​ការ​មា​នប្រ​សាសន៍​នៅទិ​វា​សុខ​ភាពពិ​ភព​លោក
​អគ្គ​លេខាធិ​ការ​មា​នប្រ​សាសន៍​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ព័ត៌​មាន​មិន​ពិត ​និង​ជំងឺកូ​វីដ-១៩
សន្តិ​ភាព​មិន​មែន​គ្រាន់​តែ​ការគ្មាន​សង្រ្គាម​នោះ​ទេ
​យើង​នៅ​ក្នុងស្ថាន​ភាព​នេះ​ទាំង​អស់​គ្នា ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​និង​ការឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ជំងឺកូ​វីដ១៩​ (​អង់គ្លេស)
​អគ្គ​លេខាធិ​ការអ.ស.ប ​មា​នប្រ​សាសន៍​នៅ​ពេល​ធ្វើ​សេ​ច​ក្តី​សង្ខេប​គោ​លន​យោ​បា​យស្តី​ពី​ជន​មា​នពិ​ការ​ភាព ​និង​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ (​អង់គ្លេស)
​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​គឺ​ជា​ការ​ធ្វើតេស៍​នៃ​ភាព​ជា​អ្នកដឹ​ក​នាំ (​អង់គ្លេស)
​ឥទ្ធិ​ពល​របស់​មេ​រោគ​កូ​រ៉ូ​ណា​លើ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស (​អង់គ្លេស)
​អគ្គ​លេខាធិ​ការ​មា​នប្រ​សាសន៍អំ​ពី​គំ​និតផ្តួចផ្តើម​ឲ្យ​មាន​កា​របញ្ជាក់​ព័ត៌​មាន​ច្បាស់​លាស់ (​អង់គ្លេស)
​ចូរ​យើងប្រ​យុទ្ធ​នឹង​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​និង​ពាក្យ​សម្តីស្អប់ខ្ពើម​ទាំង​អស់​គ្នា​ (​អង់គ្លេស)
​អគ្គ​លេខាធិ​ការ ​មា​នប្រ​សាសន៍​នៅទិ​វា​សេ​រី​ភាព​សារ​ព័ត៌​មាន ​ថ្ងៃ​ទី០៣ ​ខែ​មេ​សា ​ឆ្នាំ២០២០ (​អង់គ្លេស)
​វិ​ធាន​ការ​គ្រា​មាន​អាសន្ន (​អង់គ្លេស)
​អ្នក​ស្រី ​បាស្សេឡេត ​សង្ខេបអំ​ពី​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​ដល់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស (​អង់គ្លេស)
​ប្រ​ធានអ.ស.ប ​មា​នប្រ​សាសន៍​នៅទិ​វា​ភព​ផែន​ដី​អន្តរ​ជា​តិ (២២ ​មេ​សា ២០២០)​ (​អង់គ្លេស)
​ការ​ដាក់​ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធ​នាគារ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ជំងឺកូ​វីដ ១៩ ​គឺ​ជា​វិ​ធាន​ការ​នៃ​ជម្រើស​ចុង​ក្រោយ - ឧត្តម​ស្ន​ង​ការ (​អង់គ្លេស)
​អគ្គ​លេខាធិ​ការអ.ស.ប ​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​មាន​ការ​ឈប់​បាញ់ ​អំឡុង​ពេ​ល​កើត​មាន​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ (​អង់គ្លេស)
​អគ្គ​លេខាធិ​ការអ.ស.ប​ទ​ទួលឆ្លើ​យ​សំណួ​រស្តី​ពី​ការ​រី​ក​រាល​ដាល​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ (​អង់គ្លេស)
​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​គឺ​ជាវិ​បត្តិ​មួយដេ​ល​ប៉​ពាល់​ដល់​ជនគ្រប់​រូប (​អង់គ្លេស)