រាជធានីភ្នំពេញ (ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨) - អ្នកជំនាញ អ.ស.ប ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា បានសម្តែងកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការរឹតត្បិតលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ និងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយ នៅមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែកក្កដា ដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសដើរតាមមាគ៌ាសិទ្ធិមនុស្ស។
សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ចប់បេសកកម្មជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ
សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ

//0x87h