​រាជ​ធា​នី​ភ្នំ​ពេញ (​ថ្ងៃ​ទី១៤ ​ខែ​មី​នា ​ឆ្នាំ២០១៨) - ​អ្នក​ជំ​នាញ អ.ស.ប ស្តី​ពីស្ថាន​ភាព​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​នៅ​កម្ពុ​ជា ​បាន​សម្តែង​កង្វល់​យ៉ាង​ខ្លាំងអំ​ពី​ការ​រឹ​ត​ត្បិត​លើ​ប្រ​ព័ន្ធផ្សព្វ​ផ្សាយ ​សេ​រី​ភាព​ក្នុង​កា​របញ្ចេញ​ម​តិ ​និង​ការ​ចូល​រួម​ក្នុងស​កម្ម​ភាព​ន​យោ​បាយ ​នៅ​មុន​ពេល​នៃ​កា​រ​បោះ​ឆ្នោត​ជា​តិ​ក្នុង​ខែ​កក្ក​ដា ​ដោយ​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិ​បាលជ្រើស​រើស​ដើរ​តាម​មាគ៌ា​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស។
​សូម​អាន​សេ​ច​ក្តី​ថ្លែង​កា​រណ៍បញ្ចប់​បេ​សក​កម្ម​ជា​ភា​សា​អង់គ្លេស ​និង​ភា​សា​ខ្មែរ
​សូម​អាន​សេ​ច​ក្តីប្រ​កា​ស​ព័ត៌​មាន​ជា​ភា​សា​អង់គ្លេស ​និង​ភា​សា​ខ្មែរ