​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (១៤ ​មិថុ​នា ២០១៨) ​ក្រុម​អ្នក​ជំ​នាញ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស អ.ស.ប ​បាន​អំពាវ​នាវ​ដល់​អាជ្ញាធ​រ​កម្ពុ​ជា​ឲ្យ​គោរព ​និង​ធា​នា​សិទ្ធិ​សេ​រី​ភាព ​ក្នុង​កា​របញ្ចេញ​ម​តិ​យោបល់ ​ដោយ​សម្តែង​កង្វល់អំ​ពី​កា​រ​បង្ក្រាប​ប្រ​ព័ន្ធផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៅ​មុន​កា​រ​បោះ​ឆ្នោត​ជា​តិ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៩ ​ខែ​កក្ក​ដា។

​សូម​អាន​សេ​ច​ក្តីប្រ​កា​ស​ព័ត៌​មាន​ជា​ភា​សា ​អង់គ្លេស ​និង ​ខ្មែរ