សេចក្តីសង្ខេប

​ការិយាល័យ OHCHR ​តាម​រ​យៈ​អង្គ​ភាព​សិទ្ធិ​សេដ្ឋ​កិច្ចនិង​សង្គ​ម​កិច្ច​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​ភា​គី​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​ដើម្បីឃ្លាំ​មើល ​លើក​កម្ពស់ និង​អ​នុ​វត្ត​សិទ្ធិ​មាន​លំ​នៅ​ឋាន​សម​រម្យ និង​កម្រិត ​ជីវ​ភាព​រស់​នៅ​សម​រម្យ ​ទប់ស្កាត់​ការបណ្តេញ​ចេញ​ដោយ​បង្ខំ និង ​ទ​ទួល​ស្គាល់​នូវ​សុ​វត្ថិ​ភាព​នៃ​កា​រ​កាន់​កាប់។ ​តាម​រ​យះ​កា​រ​ងារឃ្លាំ​មើល និង​ដោ​យ​សហ​ការ ​ជា​មួយ​អង្គ​ភាព​ដ​ទៃ​ទៀត ​របស់​ការិយាល័យOHCHR ​មាន​អង្គ​ភាព​សង្គម​ស៊ីវិ​លនិង​សេ​រី​ភាព​ជា​មូល​ដ្ឋាន និង​អង្គ​ភា​ព​និតិ​រដ្ឋ ​អង្គ​ភាព​នេះ​បាន​ធ្វើ​ការ ​អន្ត​រាគ​មន៍​ផ្សេងៗ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​គំរា​ម​កំ​ហែង ​កា​រ​យា​យី និង​ការ​ដាក់​ជា​ទោ​សព្រ​ហ្ម​ទណ្ឌ​នូវ​ការ​ទាម​ទា​រ​សិទ្ធិ​ដីធ្លី និង​សិទ្ធិ​មាន​លំ​នៅ​ឋាន​របស់​សហគ​មន៍ និង​បុគ្គល ​ក៏​ដូច​ជា​អ្នក​ការពា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ដ​ទៃ​ទៀត។ ស​កម្ម​ភាព​របស់​អង្គ​ភាព ​សិទ្ឋិ​សេដ្ឋ​កិច្ចនិង​សង្គ​ម​កិច្ច​នេះ​ដំណើរ​ការ​ទៅ​ក្នុង​បរិ​បទ​ជម្លោះ​ដីធ្លី​ដ៏​រ៉ាំ​រ៉ៃ​កំ​ពុង​បន្ត​កើត​ឡើង និ​ង​រី​ក​រាល​ដាល ​ការ​រំ​លោភ​ដីធ្លី​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ដោយ​បុគ្គលឬ​ក្រុម​អ្នក​មានអំ​ណាច ​ការផ្តល់ ​ដី​សម្ប​ទាន​សេដ្ឋ​កិច្ច(ELCs)​សម្រាប់​គោល​ដៅ​ចម្បង​លើកសិ​ឧស្សាហ​កម្ម ​កា​រ​ស្រាវជ្រា​វ​រុក​រ​ក​រ៉ែនិង​ប្រេង/ហ្គាស ​ការ​អភិ​វឌ្ឍន៍​ផ្នែក​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ និង ​ការ​ផ​លិត​ថាម​ពល ​ជា​លក្ខ​ណៈ​ឧស្សាហ​កម្ម (ឧ. ​ទំ​នប់​វ៉ា​រី​អគ្គីស​នី) និង​ការ​អភិ​វឌ្ឍន៍​ទី​ក្រុង​យ៉ាង​លឿននិង​កាន់​តែប្រ​កប​ដោយ​គុណ​ភាព។

​អង្គ​ភាព​សិទ្ធិ​សេដ្ឋ​កិច្ចនិង​សង្គ​ម​កិច្ច ​ធ្វើ​កា​រ​សហ​ការ​ជា​មួយ​រដ្ឋាភិ​បាល ​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ី​វិល ​ក្រុម​ហ៊ុន​ឯក​ជន ​សហគ​មន៍ ​ទីភ្នាក់​ងា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជាតិ និង ​តួ​អង្គ​អភិ​វឌ្ឍន៍​ពហុ​ភា​គី និង​ទ្វេ​ភា​គី​នានា ​ដើម្បី​ពង្រឹង​នូវ​ក្របខ័ណ្ឌ​ច្បាប់​ជាតិ​ដែល​ការពា​រ​សិទ្ធិ ​ដីធ្លីនិង​សិទ្ធិ​មាន​លំ​នៅ​ឋាន និង​លើក​កម្ពស់​ការ​អ​នុ​វត្ត​ច្បាប់ប្រ​កប​ដោយប្រសិទ្ធ​ភា​ពនិង​ស្មើ​ភាព​គ្នា។ ​អង្គ​ភាព​នេះ​ធ្វើ​ការ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​មូល​ដ្ឋាន​នៃ​បទ​ដ្ឋាន​អន្តរ​ជាតិ​ទាំង​ឡាយ​ដែល​មាន​ចែង​ពី​សិទ្ធិ​ខាង​ដីធ្លីនិង​លំ​នៅ​ឋាន​សម​រម្យ​របស់​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ ភា​រ​កិច្ច​របស់​រដ្ឋាភិ​បាល​ក្នុង​ការបំ​ពេញ ​សិទ្ធិ​នានា ​រួម​ទាំង​សន្ធិ​សញ្ញា​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​អន្តរ​ជាតិ​នានា​ដែល​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា​បានផ្តល់សច្ចាប័ន និង​ការ​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​សហ​គ្រា​ស​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ក្នុង​ការ​ទប់ស្កាត់​និង​ដោះ​ស្រាយ ​រាល់​ការ​រំ​លោភ​បំ​ពាន ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស។

​កិច្ច​កា​រនា​ពេ​លបច្ចុប្បន្ន​ដែល​អង្គ​ភាព​នេះ​ផ្តោត​លើ​មាន៖
 
•    ​ការ​ទប់ស្កាត់​ការបណ្តេញ​ចេញ​ដោយ​បង្ខំ ​និង​ការ​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​មាន​លំ​នៅ​ឋាន​សម​រម្យ
•    ​ការឃ្លាំ​មើល​បញ្ហា​នៃ​ការ​តាំង​លំ​នៅ​ថ្មី ​និង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទី​លំ​នៅ​ថ្មី
•    ​កា​រវិ​ភាគ​លើ ​ច្បាប់ ​ថ្មីៗ ​និង​កំ​ពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​រៀប​ចំ ​ដើម្បី​ឲ្យ​ច្បាប់​ទាំង​នេះ​អ​នុ​លោម​តា​មនិ​យាម​សិទ្ធ​ម​នុស្ស​ដែល​មា​នវិ​សាល​ភាព​គ្របដណ្តប់​លើ​សិទ្ធិ​ដីធ្លី​និង​លំ​នៅ​ឋាន
•    ​កា​រ​ងារ​គាំ​ទ្រ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ដី​សហគ​មន៍​ជន​ជា​តិ​ដើម​ភាគ​តិច ​និង​ការ​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ចុះ​បញ្ជីបណ័្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ដី​សមូហ​ភាព
•    ​ការឃ្លាំ​មើល​បញ្ហា​នៃ​ការ​រំ​លោភ ​ដីធ្លី ​និង​ដំណើរ​ការ​ដោះ​ស្រាយវិ​វាទ​ដីធ្លី ព្រម​ទាំង​ការ​សម្រប​សម្រួ​ល​កិច្ចសន្ទ​នា​រក​ដំ​ណោះ​ស្រាយ
•    ​លើក​កម្ពស់​ទម្លាប់​អ​នុ​វត្តធុ​រ​កិច្ចប្រ​កប​ដោយ​ការ​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ  ​និង​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​ចំ​ពោះ​ការ​រំ​លោភ​បំ​ពាន​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស។

​សេ​ច​ក្តី​សង្ខេបអំ​ពីស​កម្ម​ភាព​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​របស់​កម្ម​វិ​ធី​សិទ្ធិ​សេដ្ឋ​កិច្ច ​និង​សង្គ​ម​កិច្ច ​អាច​រក​បាន​នៅ​ក្នុង​រ​បាយ​កា​រណ៍ ​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​របស់ OHCHR ​ប្រ​ចាំ​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា។