អបអរសាទរខួបគម្រប់ ៧០ ឆ្នាំ នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកល ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អបអរសាទរខួបគម្រប់ ៧០ ឆ្នាំ នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ក្លាយជាអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្ស។ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស (OHCHR) ដោយចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា បានចេញផ្សព្វផ្សាយចម្រៀងនេះ ដើម្បីប្រារព្វ ខួប ៧០ ឆ្នាំ នៃការប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

   Click here to Downlaod