សេចក្តីថ្លែងការណ៍ បញ្ចប់បេសកកម្ម របស់ អ្នករាយកាណ៍ពិសេស

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ចប់បេសកកម្មរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេស លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត លើកទី ៧ មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា

សំឡេងអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា សាស្ត្រាចារ្យ រ៉ូណា ស្មីត ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

   Click here to Downlaod

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ចប់បេសកកម្មរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេស ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨

សំឡេងអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា សាស្ត្រាចារ្យ រ៉ូណា ស្មីត ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨

   Click here to Downlaod

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ចប់បេសកកម្មរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេស ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨

សំឡេងអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា សាស្ត្រាចារ្យ រ៉ូណា ស្មីត ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។

   Click here to Downlaod