ការពិនិត្យតាមដានប្រកបដោយលក្ខណៈឯករាជ្យ

​ទ​ទួល​បាន​លិ​ខិត​អ​នុញ្ញា​ត​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​ពី​អគ្គនា​យក​ដ្ឋាន​ពន្ធ​នាគារ​នៃក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ទស្ស​ន​កិច្ច ​សង្ខេប​និង​លម្អិត​នៅ​តាម​ពន្ធ​នាគារ ​និង​មណ្ឌល​អប់​រំ​កែ​ប្រែ​ទាំង២៩ ​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស។ OHCHR ​បាន​រៀបចំ​ជាឧ​ប​ក​រណ៍​ពិ​និត្យ​តាម​ដាន​សម្រាប់​ការបំ​ពេញ​ទស្ស​ន​កិច្ច​ទាំង​នោះ។ ​បន្ទាប់​ពីបញ្ចប់​ការ​ធ្វើ​ទស្ស​ន​កិច្ច OHCHR ​បាន​បង្ហាញរ​បក​គំហើញ​និង​អ​នុ​សាសន៍​ជូន​ដល់ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង​ពន្ធ​នាគា​រ​សា​មី​និងថ្នាក់ដឹ​ក​នាំ​នៃ ​អគ្គ​នា​យក​ដ្ឋាន ​ពន្ធ​នាគារ​និងក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ។ ​ការ​រាយ​កា​រណ៍​និង​ការ​វាយ​តម្លៃប្រ​កប​ដោយ​លក្ខ​ណៈឯ​ក​រាជ្យ​និង​វត្ថុ​វិស័យ​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​បាន ​រក្សា​ទុក​ជា​សម្ងាត់​និង​ត្រូវ​បានស្វាគ​មន៍​ដោយថ្នាក់ដឹ​ក​នាំ​ទាំង​នោះ ​ហើយ​ជា​លទ្ធ​ផលស្ថាន​ភាព​ទូ​ទៅ​ក្នុង​ពន្ធ​នាគារ​និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ចំ​ពោះ​ជន​ជាប់​ឃុំ ​ជាពិ​សេស​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ទៅ​លើ​ជន​ជាប់​ឃុំ​ជា​ស្រ្តី​និង ​អ​នី​តិ​ជន​ត្រូវ​បា​ន​កែ​លម្អ​ស្រប​តាមស្មា​រតី​ម​នុស្ស​ធម៌​និង​សេ​ច​ក្តី​ថ្លៃ​ថ្នូរ​ជា​ម​នុស្ស ឧ​ទាហ​រណ៍​ដូច​ជា​កា​រ​កែ​លម្អ​លើ​សេ​វា​សុខាភិ​បាល​ពន្ធ​នាគារ ​ទឹកស្អាត​និង​អ​នាម័យ ​ឱ​កាសស្តា​រ​នី​តិ​សម្ប​ទា ​និង​ការឆ្លើយ​តប​ផ្នែក​ម​នុស្ស​ធម៌​ទៅ​នឹង ស្ថាន​ភាព​អាសន្ន​ផ្សេងៗ។ ស​កម្ម​ភាព​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​យក​ទៅ​អ​នុ​វត្ត​បន្ត​ដោយ​អង្គ​ការ​ផ្សេងៗ ​ហើយ​ទាំង ​អង្គ​ការ​ទាំងថ្នាក់ដឹ​ក​នាំ​ពន្ធ​នាគារ​ក៏​ទ​ទួល ​បាន​និង​ទ​ទួល​ស្គាល់អំ​ពី​កា​រ​កែ​លម្អ​ពិ​ត​ប្រាកដ​នៅ​តាម​ពន្ធ​នាគារ​ទាំង​នោះ។

​ជន​ជាប់​ឃុំ​កំ​ពុង​ធ្វើ​ការ​ខាង​ក្រៅ​រោង​សិប្ប​កម្ម

OHCHR ​ក៏​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ដំណើរ​ទស្ស​ន​កិច្ចពិ​សេស​របស់​អ​នុ​កម្មាធិ​ការ​ទប់ស្កាត់​អំ​ពើ​ទារុណ​កម្ម ​និង​អតី​តៈ​យន្ត​ការ​ទប់ស្កាត់ថ្នាក់​ជា​តិ​កម្ពុ​ជា (​ដែល​មាន​លក្ខ​ណៈ​ជា​គ​ណៈ​កម្មាធិ​ការ​អន្ត​រក្រ​សួង ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​បាល) ​ទៅ​កាន់​ទី​កន្លែង​ដក​ហូត​សេ​រី​ភាព​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា​ពន្ធ​នាគា​រ​យោ​ធា ​និង​កន្លែង​ឃាត់​ខ្លួន​របស់នគ​រ​បាល​ជា​ដើម។ ​ទស្ស​ន​កិច្ច​លើក​ចុង​ក្រោយ​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​អ​នុ​កម្មាធិ​ការ​ទប់ស្កាត់​អំ​ពើ​ទារុណ​កម្ម​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​កាល​ពី​ឆ្នាំ២០១៣។
​ក្នុង​ទិស​ដៅ​បន្ត​កា​រ​កៀរគ​រ​កម្លាំង​សរុប​និង​កា​រ​បន្ត​អ​នុ​វត្ត​កា​រ​ងា​រ​កំ​ណែ​ទម្រង់​ពន្ធ​នាគារ OHCHR ​ក៏​បាន​ជួយ ​សម្រប​សម្រួល​ដល់​អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​បាល​ក្នុង​ស្រុក​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ការ​ចូល​ជួយ​កា​រ​ងា​រ​កំ​ណែ​ទម្រង់​ពន្ធ​នាគារ។