ច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិ្តនានាទាក់ទងនឹងវិស័យពន្ធនាគារ

​ច្បាប់​ជា​តិ:
១. ​រដ្ឋធម្ម​នុញ្ញ (២៤ ​កញ្ញា ១៩៩៣) ​ជា​ភា​សា ​ខ្មែរ ​និង ​អង់គ្លេស
២. ​ច្បាប់ស្តី​ពី​ពន្ធ​នាគារ (២១ ​ធ្នូ ២០១១) ​ជា​ភា​សា ​ខ្មែរ ​និង ​អង់គ្លេស
៣. ​ព្រះ​រាជ​ក្រឹត្យស្តី​ពី​លក្ខ​ខន្តិ​កៈ​ដោយ​ឡែក​នៃក្របខ័ណ្ឌ​មន្រ្តី​ពន្ធ​នាគារ ក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ (៧ ​សី​ហា ២០១៣) ​ជា​ភា​សា ​ខ្មែរ
៤. ​នី​តិ​វិ​ធី​ពន្ធ​នាគារ (២០ ​ឧ​សភា ២០០៣) ​ជា​ភា​សា ​ខ្មែរ ​និង ​អង់គ្លេស
៥. ក្រម​សីល​ធម៌​មន្រ្តី​អ​នុ​រក្ស​ពន្ធ​នាគារ (២៩ ​កញ្ញា ២០០៥) ​ជា​ភា​សា ​ខ្មែរ ​និង ​អង់គ្លេស

​ច្បាប់​អន្តរ​ជា​តិ:
១. ​អ​នុ​សញ្ញាស្តី​ពី​កា​រ​ប្រ​ឆាំង​អំ​ពើ​ទារុណ​កម្ម ​និង​អំ​ពើឬ​ទណ្ឌ​កម្ម​ផ្សេងៗ​ដែល​មាន​លក្ខ​ណៈ​ឃោរឃៅ អ​ម​នុស្ស​ធម៌ឬ ​បន្ថោក​បន្ទាប (១០ ​ធ្នូ ១៩៨៤) ​ជា​ភា​សា ​ខ្មែរ ​និង ​អង់គ្លេស
២. ​ពិ​ធី​សារ​ជម្រើស​នៃ​អ​នុ​សញ្ញា​ប្រ​ឆាំង​អំ​ពើ​ទារុណ​កម្ម (២២ ​មិថុ​នា ២០០៦) ​ជា​ភា​សា ​ខ្មែរ ​និង ​អង់គ្លេស
៣. ​វិ​ធាន​បទ​ដ្ឋាន​អប្បប​រ​មា​សម្រាប់​កា​រ​ប្រព្រឹត្ត​ចំ​ពោះ​ជន​ជាប់​ឃុំ ឬ​វិ​ធាន ​នែល​សាន់​ម៉ាន់​ឌឺឡា (១៧ ​ធ្នូ ២០១៥) ​ជា​ភា​សា ​ខ្មែរ ​និង ​អង់គ្លេស
៤. ​វិ​ធាន​បទ​ដ្ឋាន​អប្បប​រ​មា​របស់​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជា​តិស្តី​ពី​រដ្ឋ​បា​ល​យុត្តិ​ធម៌​សម្រាប់​អ​នី​តិ​ជន ឬវិធា​ន​ក្រុង​ប៉េ​កាំង (២៩ ​វិច្ឆិកា ១៩៨៥) ​ជា​ភា​សា ​ខ្មែរ ​និង ​អង់គ្លេស
៥. ​វិ​ធាន​របស់​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជា​តិស្តី​ពី​ការ​ការ​ពារ​អ​នី​តិ​ជន​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដក​ហូត​សេ​រី​ភាព (១៤ ​ធ្នូ ១៩៩០) ​ជា​ភា​សា ​ខ្មែរ ​និង ​អង់គ្លេស
៦. ​វិ​ធាន​របស់​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជា​តិស្តី​ពី​កា​រ​ប្រព្រឹត្ត​ចំ​ពោះ​ជន​ជាប់​ឃុំ​ជា​ស្រ្តី ​និង​វិ​ធាន​ការ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​សម្រាប់​ស្រ្តី​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​បទ​ល្មើស ឬវិ​ធា​ន​ក្រុង​បាង​កក (២១ ​ធ្នូ ២០១០) ​ជា​ភា​សា ​ខ្មែរ ​និង ​អង់គ្លេស