សេចក្កីសង្ខេប

 

​ការ​ចោះ​បង្អួច​យកខ្យល់​និង​ពន្លឺ​នៅ​អគារ​ឃុំ​ឃាំង

​កម្ម​វិ​ធីគាំទ្រ​កំ​ណែ​ទម្រង់​ពន្ធ​នាគារ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្រោ​ម​កិច្ចស​ហប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូរ​វាង​អគ្គ​នាយដ្ខាន​ពន្ធ​នាគារ ​នៃក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ ​ក្នុង​គោល​បំណង​កែ​លម្អស្ថាន​ភាព​ពន្ធ​នាគារ​និង​កា​រ​ប្រព្រឹត្ត​ចំ​ពោះ​ជន​ជាប់​ឃុំ​តា​រម​យៈ​កា​រ​កែ​ទម្រង់​ច្បាប់ ​ការគ្រប់គ្រង ​កា​របណ្តុះបណ្តាល​ជា​លក្ខ​ណៈវិជ្ជា​ជី​វៈ ​ការ​ពិ​និត្យ​តាម​ដាន​លើ​លក្ខ​ខណ្ឌ​ឃុំ​ខ្លួន​និង​កា​រ​ប្រព្រឹត្ត​ចំ​ពោះ​ជន​ជាប់​ឃុំ ​និង​ការ​គាំ​ទ្រ​កា​រ​កែ​ប្រែ​លើ​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​ទៀត។

​តាម​រ​យៈ​កម្ម​វិ​ធី​ខាង​លើ OHCHR ​ធ្វើ​ទស្ស​ន​កិច្ច​និង​វាយ​តម្លៃ​ពន្ធ​នាគារ ​ហើយ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​តួ​អង្គ​ពាក់​ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ប្រ​ព័ន្ធ​យុត្តិ​ធម៌ព្រ​ហ្ម​ទណ្ឌ ព្រម​ទាំង​សង្គម​ស៊ី​វិល ​ក្នុង​កា​រ​សហ​កា​រ​កែ​ទម្រង់​វិស័យព្រ​ហ្ម​ទណ្ឌ​និង​កែ​លម្អ​រដ្ឋបា​ល​យុត្តិ​ធម៌។ ស​កម្ម​ភាព​ទស្ស​ន​កិច្ច​និង​វាយ​តម្លៃ​តាម​ពន្ធ​នាគារ​ក៏​មាន​រៀបចំ​ជា​រ​បាយ​កា​រណ៍​សម្ងាត់​ដាក់​ជូន​អគ្គនា​យក​ដ្ឋាន​ពន្ធ​នាគារ​និងក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ។ ​រ​បាយ​កា​រណ៍​នេះ​មាន​គោល​បំណង​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញអំ​ពី​ការ​វាយ​តម្លៃ​បែប​វត្ថុ​វិស័យ​ជា​លក្ខ​ណៈឯ​ក​រាជ្យ​ទាក់​ទង​នឹង​លក្ខ​ខណ្ឌ​នៃ​ការ​ឃុំ​ខ្លួន​និង​កា​រ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​លើ​ជន​ជាប់​ឃុំ​នៅ​តាម​ពន្ធ​នាគា​រ​នី​មួយៗ ​ដោយ​ធ្វើ​ការឆ្លុះបញ្ចាំង​ពីទិដ្ឋ​ភាពវិជ្ជ​មាន ​ចំណុច​ព្រួយបា​រម្ភ ​និង​អ​នុ​សាសន៍​កែ​លម្អ។

​កន្លង​មក​នេះ ​អ​នុ​សាសន៍​សំ​ខាន់ៗ​ចំនួ​ន​បួន​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទ​ទួល​យក ​និង​បាន​និង​កំ​ពុង​ត្រូវ​បាន​យក​ទៅ​អ​នុ​វត្ត​មាន​ដូច​ជា៖

•​បន្ថែម​របបឧ​បត្ថម្ភ​សម្រាប់​ជន​ជាប់​ឃុំម្នាក់​ពី ១.៥០០ ​រៀល ​ទៅ ២.៨០០ ​រៀល (ឬប្រ​ហែល ០,៣៧ ​ដុល្លា ​ទៅ ០,៧០ ​ដុល្លា)
•​ពិ​និត្យ​ឡើង​វិញ​លើ​គ​ណៈ​កម្ម​កា​រស្វ័យគ្រប់គ្រង​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​កែ​សម្រួល​កា​រ​ត្រួត​ពិ​និត្យ​និង​ការគ្រប់គ្រង​ជន​ជាប់​ឃុំ     ​ហើយ​ដែ​ល​ក្រោយ​មក​ត្រូវ​បាន​ចោទប្រ​កាន់​ថា​មាន​ការ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​រំ​លោភ​បំ​ពាន ​និង​កា​រ​ប្រព្រឹត្ត​មិនគប្បី​ទៅ​លើ​ជន​ជាប់​ឃុំ
•​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហាពុ​ក​រលួយ​នៅ​តាម​ពន្ធ​នាគារ
•រៀ​ប​រៀង​បទ​ដ្ឋាន​អប្បប​រមា​សម្រាប់​កា​រ​សាង​សង់​ពន្ធ​នាគារ។

OHCHR ប្រ​ចាំ​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា​បាន​ចាត់​ទុក​កម្ម​វិ​ធី​គាំ​ទ្រ​ពន្ធ​នាគារ​នេះ​ថា​ជាស​កម្ម​ភាព​គំ​រូ​មួយ​ដែលឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ឆន្ទៈ​ធ្វើស​ហប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​ក្នុងន័​យស្ថា​បនា​ក្នុងចំណោមស្ថាប័ន​រដ្ឋាភិ​បាល​ពាក់​ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ។

 ​កម្ម​វិ​ធីគាំទ្រ​កំ​ណែ​ទម្រង់​ពន្ធ​នាគារ​មានស​កម្ម​ភាព​សំ​ខាន់ៗ​ដូ​ចត​ទៅ៖

•​ការ​រៀបចំ​កែ​សម្រួល​ឱ្យ​មាន​លក្ខ​ណៈវិជ្ជា​ជី​វៈ​ចំ​ពោះ​មន្ត្រី​ពន្ធ​នាគារ​តាម​រ​យៈ​ការ​រៀបចំ​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ដែល​មាន​លក្ខ​ណៈវិជ្ជា​ជី​វៈ​ដល់​មន្រ្តី​ពន្ធ​នាគារ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ច្បាប់​ម​នុស្ស​ធម៌​អន្តរ​ជា​តិ     ​ហើយ​និង​កា​រក​សាង​សមត្ថ​ភាពគ្រូបណ្តុះបណ្តាល​របស់​បណ្ឌិត្យ​ស​ភានគ​រ​បាល​កម្ពុ​ជា ​និង​អគ្គនា​យក​ដ្ឋាន​ពន្ធ​នាគារ។
•​ច្បាប់ស្តី​ពី​ពន្ធ​នាគារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​អ​នុម័ត​ជា​លើក​ដំ​បូង​នៅ​ឆ្នាំ ២០១១ ​ហើយ​និង​ព្រះ​រាជ​ក្រឹត្យស្តី​ពី​លក្ខ​ខន្តិ​កៈ​ដោយ​ឡែក​នៃក្របខ័ណ្ឌ​មន្រ្តី​ពន្ធ​នាគារ ក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ ​ដែ​លប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​នៅ​ឆ្នាំ២០១៣     (​ដោយ​មា​នបញ្ចូល​យោបល់បច្ចេក​ទេស​របស់ OHCHR)
•​ផែន​កា​រ​យុទ្ធ​សា​ស្រ្ត ៥ ​ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ ​របស់​អគ្គនា​យក​ដ្ឋាន​ពន្ធ​នាគារ ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​និងប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​ក្រោម​ការ​គាំ​ទ្រ​និង​ការផ្តល់​យោបល់បច្ចេក​ទេស​ពី OHCHR)
•​ការឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​គ្រោះមហន្ត​រាយ​អគ្គិ​ភ័យ​និង​ទឹក​ជំនន់​ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​និង​កែ​លម្អ​នៅ​តាម​ពន្ធ​នាគារ
•​កា​រ​កែ​សម្រួល​ចំ​ណាត់ថ្នាក់​ជន​ជាប់​ឃុំ​ផ្អែក​តាមទិដ្ឋ​ភាព​ច្បាប់ ​និង​ទំ​នាក់​ទំន​ងរ​វាង​ពន្ធ​នាគារ ​តុ​លា​ការ (​ចៅក្រម​និង​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា)     ​ហើយ​និង​ការផ្តល់​ជំនួយ​ផ្នែក​ច្បាប់ ​ដែល​ជា​លទ្ធ​ផល​ចំ​នួន​ជន​ជាប់​ឃុំ​ដែល​រង់​ចាំ​លទ្ធ​ផល​នៃបណ្តឹងឧទ្ធ​រណ៍ឬ​ខ្វះ​សា​លក្រម/​សាល​ដី​កាស្ថា​ពរ​ពី​តុ​លា​ការ​ត្រូវ​បា​ន​កាត់​បន្ថយគួ​រ​កត់​សម្គាល់
•​កា​រ​កែ​លម្អ​ប្រ​ព័ន្ធ​ទឹក ​អ​នាម័យ ​និង​សុខាភិ​បាល ​នៅ​តាម​ពន្ធ​នាគារ​ទាំង ២៧ ​ដែល​មាន​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​គេ​ឃុំ​ខ្លួន​ស្នើ​នឹង​ចំ​នួន ៩២% ៖ ​កា​រ​កែ​លម្អ​បន្ទប់​សុ​វត្ថិ​ភាព​នៅ​តាម​មន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អែក​ទាំង ១៥         ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ជន​ជាប់​ឃុំ​លែង​ត្រូវ​គេ​ដាក់ខ្នោះ​ពេល​ខ្លួ​ន​កំ​ពុង​ឈឺ​និង​ព្យា​បាល​ជំងឺ, ​ការ​ចោះ​បង្អួច​និង​បើក​ឱ្យ​មានខ្យល់​អា​កាស​និង​ពន្លឺ​ចេញ​ចូល​នៅ​តាម​ពន្ធ​នាគារ​ចំ​នួន ៩,         ​ការ​ធ្វើ​រ​បង​សុ​វត្ថិ​ភាព​នៅ​ក្នុង​ពន្ធ​នាគារ​ចំ​នួន ៦ ​ដែល​អ​នុញ្ញាត​ឱ្យ​ជន​ជាប់​ឃុំ​អាច​ចេញ​ក្រៅ​បន្ទប់​ឃុំ​ឃាំង​និង​ធ្វើកសិ​កម្ម​បាន​ងា​យ​ស្រួល,         ​កា​រ​កែ​លម្អ​ប្រ​ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​និងបច្ចេក​ទេស​ទាញ​យក​ទឹកភ្លើង​មក​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​តាម​ពន្ធ​នាគារ​ចំ​នួន ១២, ​ការ​គាំ​ទ្រ​ផ្នែក​សម្ភា​រៈ        ​និង​រៀប​ចំ​តាក់​តែង​រួម​គ្នា​ជា​មួយ​អគ្គ​នា​យក​ដ្ឋាន​ពន្ធ​នាគារ​លើ​សេ​ច​ក្តីព្រាង​បទ​ដ្ឋាន​អប្បប​រ​មាស្តី​ពី​កា​រ​សាង​សង់​និង​ជួស​ជុល​ពន្ធ​នាគារ
•​ការ​ពង្រឹង​កា​រ​យល់​ដឹងអំ​ពីស្ថាន​ភាព​ស្រ្តី​ធម្ម​តា ​ស្រ្តី​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ ​និង​ស្រ្តី​មា​ន​កូន​តូច​ដែ​ល​កំ​ពុង​ជាប់​ឃុំ ​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​វិស័យ​យុត្តិ​ធម៌ ព្រ​ហ្ម​ទណ្ឌ ​ហើយ​ជា​លទ្ធ​ផល​ចំ​នួន​ស្រ្តី​និង     ​កូនៗ​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​បា​ន​កាត់​បន្ថយ​ពី​ក្នុង​ពន្ធ​នាគារ​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០១៣ ​មក។