សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជា

​សង្គម​ស៊ី​វិល​ត្រូវ​បា​ន​កំណត់និយ​ម​ន័យ​ថា​ជា​បុគ្គល ​និង​ក្រុម​ដែល​ធ្វើ​ការ​ចូល​រួម ​និង​ធ្វើស​កម្ម​ភាព​ដោ​យ​ស្ម័​គ្រ​ចិត្ត​ជា​សា​ធា​រ​ណៈ​ដើម្បី​ផ​លប្រ​យោ​ជន៍​រួម ​មាន​ដូច​ជា​ការ​រក្សាសន្តិ​ភាព​និងសន្តិ​សុខ ​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ ​សម្រេច​បាន​នូវ​ការ​អភិវឌ្ឍ ​និង​ការ​លើក​ស្ទួយ ​និង​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស (​មគ្គុទ្ទេស​ក៏​សម្រាប់​សង្គម​ស៊ី​វិល៖ ​លំហ​សង្គម​ស៊ី​វិល​និង​ប្រ​ព័ន្ធ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​អង្គ​កា​រស​ហប្រ​ជា​ជា​តិ ​ទំ​ព័រ ៣)។  

​តួ​អង្គ​សង្គម​ស៊ី​វិល ​រាប់បញ្ចូល​ទាំង​បុគ្គល​និង​ក្រុម​ជា​ច្រើន ​មាន​ជា​អាទិ៍ ​អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិ​បាល ​អ្នក​ការពា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ច​លនា​សង្គម ​ក្រុម​ដែល​មាន​ផ​លប្រ​យោ​ជន៍ ​ក្រុម​សាសនា ស​កម្ម​ភាព ​និង​កា​រ​ងារ​នៅ​តាម​សា​កល​វិទ្យាល័យ​នានា ​ប្រ​ព័ន្ធផ្សព្វ​ផ្សាយ ​និង​បុគ្គល​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​ចំ​ណាប់​អា​រម្មណ៍ ​និង​ធ្វើស​កម្ម​ភាព​ជួយ​ដោះ​ស្រាយ ​និង ​លើក​យក​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​ដែល​មាន​សា​រៈ​សំ​ខាន់​ដល់​សង្គម​របស់​ខ្លួន។  

​សង្គម​ស៊ី​វិល​មាន​តួនា​ទី​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ការ​លើក​ស្ទួយ ​និង​ការពា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​រាប់​ទាំង​ការ​លើក​កម្ពស់ ​កា​រ​យល់​ដឹងអំ​ពី​សិទ្ធិ​ជួយ​ដល់​សហគ​មន៍​ក្នុង​ការ​សម្តែង​កង្វល់ ​បង្កើត​យុទ្ធ​សា​ស្រ្ត ​ជម្រុញ​ឲ្យ​មាន​គោល ​ន​យោ​បាយ​និង​ច្បាប់ ​និង​ជម្រុញ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិ​បាល​មាន​គណនេយ្យ​ភាព។ ​សង្គម​ស៊ី​វិ​លប្រ​មូល ​និង​ជួយបញ្ជូន ​ទស្ស​នៈ​របស់​សហគ​មន៍​នានា ​ដើម្បី​ឲ្យ​ការ​ធ្វើ​សេ​ច​ក្តី​សម្រេច​លើ​គោ​លន​យោបា​យ​សា​ធា​រ​ណៈ​អាច​ទ​ទួល ​បា​ន​ព័ត៌​មា​ន​កាន់​តែ​ពេញ​លេញ ​ហើយ ​ក្នុង​ពេល​ជា​មួយ​គ្នា​នេះ ​ក៏​ជួយបំ​ពេញ​សេ​វា​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មាន ​ហានិ​ភ័យ​និង​ជន​ងាយ​រង​គ្រោះ​លើ​មុខ​ព្រួញ​ជា​ច្រើន។  

​សង្គម​ស៊ី​វិល​នៅ​កម្ពុ​ជា​បា​នក​រ​កើត​ឡើង​តាំង​ពី​ការ​ចាប់​កំណើត​ជា​ថ្មី​នៃ​លទ្ធិប្រ​ជាធិ​បតេយ្យ ​នៅ​កម្ពុ​ជា​ក្នុង​ឆ្នាំ១៩៩៣ ​ជា​ឆ្នាំ​ដែ​លប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា​បាន​ធ្វើ​កា​រប្តេជ្ញា​ចិត្ត ​ដើម្បីក​សាងសន្តិ​សុខ​និងសន្តិ​ភាព ​បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិ​ភាព​ទី​ក្រុង​ប៉ា​រីស​និង​ការ​រៀប​ចំ​កា​រ​បោះ​ឆ្នោតថ្នាក់​ជា​តិ​ក្រោម​ការឧ​បត្ថម្ភ​គាំ​ទ្រ​ពី​អាជ្ញាធ​របណ្តោះ​អាសន្ន​អង្គ​កា​រស​ហប្រ​ជា​ជា​តិ​នៅ​កម្ពុ​ជា។

​កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ ​តាម​រ​យៈស​កម្ម​ភាព​ថាម​វន្ត​របស់​តួ​អង្គ​សង្គម​ស៊ី​វិល ​លំ​ហប្រ​ជាធិ​បតេយ្យ​នៅ ​កម្ពុ​ជា ​បា​ន​រីក​យ៉ាង​ធំ ​នេះ​បើប្រៀប​ធៀប​ទៅ​នឹង​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មុន​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ច្បាប់ស្តី​ពី​ការ​ធ្វើ ​បា​តុ​កម្ម​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី​កាល​ពី​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ២០០៩។ ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៣ ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា ​បាន​ឃើញ​កា​រ​លេច​ចេញ ​នៃ​តួនា​ទី​សង្គម​ស៊ី​វិល​ក្នុង​កិច្ច​កា​រប្រ​ជាធិ​បតេយ្យ ​កិច្ច​ការ​សង្គម ​និង​កិច្ច​ការ​ន​យោ​បាយ។ ​មាន​ម​នុស្ស​រាប់​រយ​នាក់ ​បាន​ចូល ​រួម​ក្នុង​កា​រ​ត​វ៉ាទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​នៅ​តាម​ផ្លូវ ​និង​បាន​ទាម​ទារ​ឲ្យ​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូ​រស្ថាន​ភាព​សង្គម ​ន​យោ​បាយ ​និង​សេដ្ឋ​កិច្ច​របស់ប្រ​ទេស។ ​អ្នក​ដែល​បាន​ចូល​រួម​នោះ ​គឺ​មាន​តួ​អង្គ​សង្គម​ស៊ី​វិល ​ដូច​ជាស​កម្ម​ជន​សហ​ជីព ​កម្មក​រ​កាត់​ដេរ ​អ្នក​ការពា​រសិទិ្ធ​ម​នុស្ស ​និស្សិត ​ប្រ​ព័ន្ធផ្សព្វ​ផ្សាយ ​និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ទូ​ទៅ ​ដែល​បាន​សម្តែង​ចេញ​រួម​គ្នា​នូវ​កង្វល់​របស់​ខ្លួនអំ​ពី​បញ្ហា​ផ្សេងៗ ​រាប់​តាំង​ពី​បញ្ហា​ប្រាក់​ឈ្នួល​សម​រម្យ ​និង​ទំ​នាស់​ដីធ្លី ​រ​ហូត​ដល់​លទ្ធ​ផល​នៃ​កា​រ​បោះ​ឆ្នោត។