ទិដ្ឋភាពរួម

Street demonstrations
​ការិ​យាល័យ OHCHR ឃ្លាំ​មើ​លបា​តុ​កម្ម
​កម្ម​វិ​ធី​សង្គម​ស៊ី​វិល ​និង​សេ​រី​ភាព​ជា​មូល​ដ្ឋាន​របស់​ការិ​យាល័យ OHCHR ប្រ​ចាំ​កម្ពុ​ជា ​ធ្វើ​ការ​ជួយ​ពង្រឹង​ដល់ ​សមត្ថ​ភាព​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ី​វិល ​និង​បុគ្គល​ទាំង​ឡាយ ​ដើម្បី​អ​នុ​វត្ត​សេ​រី​ភាព​មូល​ដ្ឋាន​នៃ​កា​រ​បង្កើត​សមា​គម ​សេ​រី​ភាព​មូល​ដ្ឋាន​នៃ​គំ​និត ​សេ​រី​ភាព​មូល​ដ្ឋាន​នៃ​ការ​សម្តែង​ម​តិ ​និង​សេ​រី​ភាព​មូល​ដ្ឋាន​ក្នុង​ការ​ជួប​ប្រ​ជុំ​របស់​ពួក​គេ ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ការ​ការ​ពារ​ឲ្យ​មា​នប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ដល់​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​នៅ​ក្នុងប្រ​ទេស។ ​កម្ម​វិ​ធី​នេះ ​មាន​គោល​បំណង​លើក​ស្ទួយ​ដល់​ការ​គោរព ​និង​កិច្ច​សន្ទនា​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​ម​ករ​វាង ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុ​ជា ​និង​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ី​វិល ​ជួយ​ដល់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុ​ជា ​ដើម្បី​បង្កើត​ច្បាប់​ដែលផ្តល់​លទ្ធ​ភាព​ដល់ ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​កា​រ​សា​ធា​រ​ណៈ​ដោ​យ​សេ​រី ​និង​ទ​ទួល​បា​ន​ព័ត៌​មានគ្រប់​គ្រាន់ ព្រម​ទាំង​ធ្វើ​ការឃ្លាំ​មើល ​ការ​អ​នុ​វត្ត​ច្បាប់ ​និង​គោល​ន​យោ​បាយ​ផ្សេងៗ​ដែល ​ទាក់​ទង​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​នឹង​ការ​អ​នុ​វត្ត​សេ​រី​ភាព​ទាំង​នេះ​នៅ​កម្ពុ​ជា។

​កម្ម​វិ​ធី​សង្គម​ស៊ី​វិល ​និង​សេ​រី​ភាព​ជា​មូល​ដ្ឋាន ​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​រាជ​រដ្ឋាភិ​បាល​កម្ពុ​ជា ​សង្គម​ស៊ី​វិល ភ្នាក់​ងារ​អង្គ​ការ ស​ហប្រ​ជា​ជា​តិ ស្ថាន​ទូត ​និង​តួ​អង្គ​អភិ​វឌ្ឍន៍​នា​នា ​ដើម្បី​លើក​ស្ទួយ ​និង​ការ​ពារ​ដល់​សេ​រី​ភាព ​ជា​មូល​ដ្ឋាន។
 
​កា​រ​ងារ​របស់​កម្ម​វិ​ធី​សង្គម​ស៊ី​វិល ​និង​សេ​រី​ភាព​ជា​មូល​ដ្ឋាន ​រាប់បញ្ជូល​ទាំង​ការផ្តល់​កិច្ច​ការ​ពារ​ដល់​អ្នក​ការ​ពារ ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ព្រម​ទាំង​ជន​រង​គ្រោះ ​និង​បុគ្គល​ដែល​អាច​ជា​ជន​រង​គ្រោះ​នៃ​ការ​រំ​លោភ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​នា​នា ​តាម​រ​យៈ​ការឃ្លាំ​មើល ​ទៅ​លើ​ក​រ​ណី​បុគ្គល​ទាំង​ឡាយ ​នៅ​ពេល​ដែ​ល​កើត​មាន​ឡើង ​និង​ធ្វើ​កា​រ​ត​ស៊ូ​ម​តិ​ជា​មួយ​អាជ្ញាធ​រថ្នាក់​ខេត្ត ​និងថ្នាក់​ជា​តិ ​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ ​ក្នុង​គោល​បំណង​ជួយ​ឲ្យ​មាន​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​ទាំង​ឡាយ​របស់​បុគ្គល​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ទាំង​នោះ។ ​ដើម្បី​ពង្រឹង​ដល់​សមត្ថ​ភាព​សង្គម​ស៊ី​វិល ​កម្ម​វិ​ធី​សង្គម​ស៊ី​វិល ​និង​សេ​រី​ភាព​ជា​មូល​ដ្ឋាន ​ធ្វើ​កា​របណ្តុះបណ្តាលស្តី​ពី​សិទ្ធិ​សេ​រី​ភាព​ក្នុង​ការ​ជួប​ប្រ​ជុំ ​ច្បាប់​កម្ពុ​ជាស្តី​ពី​ការ​ធ្វើ​កា​របា​តុ​កម្ម​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី ​និង​វិ​ធី​សា​ស្រ្ត​ក្នុង​ការឃ្លាំ​មើល​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​និងស្វែង​រក​ការ​ពិត។ ​កម្ម​វិ​ធី​នេះ​ជួយ​គាំ​ទ្រ​ផង​ដែរ​ដល់ស​កម្ម​ភាព​ផ្សេងៗ​របស់​សង្គម​ស៊ី​វិល​ដែល​ជួយ​លើក​ស្ទួយ ​និង​ការពា​រ​សេ​រី​ភាព ​ជា​មូល​ដ្ឋាន។
​ការិ​យាល័យ OHCHR ឃ្លាំ​មើល​ការ​ជួប​ប្រ​ជុំ

ស​កម្ម​ភាព​របស់​កម្ម​វិ​ធី​សង្គម​ស៊ី​វិល ​និង​សេ​រី​ភាព​ជា​មូល​ដ្ឋាន ​រួម​មាន៖
  • ឃ្លាំ​មើល​បា​តុ​កម្ម ​និង​កា​រប្រ​មូលផ្តុំ​ជា​សា​ធា​រ​ណៈ
  • ឃ្លាំ​មើល​ក​រ​ណី​បុគ្គល​ទាំង​ឡាយ​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​សេ​រី​ភាព​ជា​មូល​ដ្ឋាន
  • ផ្តល់​ការ​ការ​ពារ​ដល់​អ្នក​ការពា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​និង​ជ​នរ​រង​គ្រោះ​នៃ​ការ​រំ​លោភ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស
  • ​ជួយ​ដល់​រដ្ឋាភិ​បាល ​និង​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ី​វិល ​ទៅ​លើ​ដំណើរ​ការ​រៀប​ចំ​រ​បាយ​កា​រណ៍​យន្ត​ការ​ពិ​និត្យ​រ​បាយ​កា​រណ៍​ជា​ស​កល​តា​ម​កា​ល​កំណត់
  • ឃ្លាំ​មើល​កា​រ​បង្កើត​សេ​ច​ក្តីព្រាង​ច្បាប់​ផ្សេងៗ​ដែល​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​សិទ្ធិ​សេ​រី​ភាព​នៃ​ការ​សម្តែង​ម​តិ ​សិទ្ធិ​សេ​រី​ភាព​នៃ ​សិទ្ធិ​សេ​រី​ភាព​ជួប​ប្រ​ជុំ ​និង​សិទ្ធិ​សេ​រី​ភាព​បង្កើត​ស​មា​គម
  • ​ជួយ​ដល់ក្រ​សួងពា​កក់​ព័ន្ធ​របស់​រដ្ឋាភិ​បាល ​អាជ្ញាធរ ​និងភ្នាក់​ងា​រ​នា​នា ​ទៅ​លើ​ការ​អ​នុ​វត្ត​ច្បាប់ ​ដើម្បី ​គោរព​ដល់​សេ​រី​ភាព​ជា​មូល​ដ្ឋាន
  • ​ត​ស៊ូ​ម​តិ​ជា​មួយ​សង្គម​ស៊ី​វិល ​លើ​សិទ្ធិ​សេ​រី​ភាព​ជា​មូល​ដ្ឋាន​របស់​ពួក​គេ ​ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង ​ច្បាប់​ជា​តិ ​និង​អន្តរ​ជា​តិ
​ធ្វើ​ការផ្សព្វ​ផ្សាយ ​និង​លើក​កម្ពស់​កា​រ​យល់​ដឹងអំ​ពី​សេ​រី​ភាព​ជា​មូល​ដ្ឋាន ​តាម​រ​យៈស​កម្ម​ភាព​ពង្រឹង​សមត្ថ​ភាព​ផ្សេងៗ ​កម្ម​វិ​ធី​វិទ្យុ ​កា​រ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ប័ណ្ណ​ព័ត៌​មាន ​និង​កា​រ​បោះ​ពុម្ពផ្យាយ​ឯក​សាររ​ដ​ទៃ​ទៀត។

​សេ​ច​ក្តី​សង្ខេ​ប​នៃ​រ​បាយ​កា​រណ៍​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​របស់​កម្ម​វិ​ធី​សង្គម​ស៊ី​វិល ​និង​សេ​រី​ភាព​ជា​មូល​ដ្ឋាន ​សូម​មើល​ក្នុង​រ​បាយ​កា​រណ៍​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​របស់​ការិ​យាល័យ OHCHR ​ប្រ​ចាំ​កម្ពុ​ជា