សេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធី និងសេរីភាពបង្កើតសមាគម

បា​តុ​កម្ម​នៅ​មួ​យ​កន្លែង​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី​នៅ​កន្លែងបញ្ចេញ​ម​តិ
​សាធា​រ​ណៈ​ដែល​ការិ​យាល័យ OHCHR ​បានឃ្លាំ​មើល

​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ជួប​ប្រ​ជុំ​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី ​និង​សិទ្ធិ​ក្នុង​កា​រ​បង្កើត​សមា​គម ​គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​សេ​រី​ភាព ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​ធានា​ការពា​រ​ក្រោម​ច្បាប់​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​អន្តរ​ជា​តិ​មាន​ដូច​ជា ​មា​ត្រា២០ ​នៃ​សេ​ច​ក្តីប្រ​កាស​ជា​ស​កលស្តី​ពី​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស (UDHR) ​មា​ត្រា២១ ​និង​មា​ត្រា២២ ​នៃក​តិកា​សញ្ញា ​អន្តរ​ជា​តិស្តី​ពី​សិទ្ធិ​ពល​រដ្ឋ ​និង​សិទ្ធិ​នយោ​បាយ (ICCPR) ​និង​មា​ត្រា១៥ ​នៃ​អ​នុ​សញ្ញាស្តី​ពី​សិទ្ធិ​កុ​មារ។ ​លិខិ​តុ​ប​ក​រណ៍​អន្តរ​ជា​តិ​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​រាជ​រដ្ឋាភិ​បាល​ទ​ទួល​យក ​ហើ​យ​សន្ធិ​សញ្ញា​ទាំង​នេះ ​ក៏​ជា​ផ្នែក​មួយ ​នៃ​ច្បាប់​កម្ពុ​ជា​ផង​ដែរ ​ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​មា​ត្រា ៣១ ​នៃ​រដ្ឋធម្ម​នុញ្ញ​កម្ពុ​ជា​ឆ្នាំ១៩៩៣  ​និង​សេ​ច​ក្តី​សម្រេច ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្ម​នុញ្ញ​ឆ្នាំ២០០៧។ ​រដ្ឋធម្ម​នុញ្ញ​កម្ពុ​ជា ​ធានា​ការពា​រ​សេ​រី​ភាព​ក្រោម​មា​ត្រា៤១ ​និង ​មា​ត្រា៤២។ ​យោង​តាម​មា​ត្រា៥ (១)​នៃ​សេ​ច​ក្តីប្រ​កាស​របស់​អង្គ​កា​រស​ហប្រ​ជា​ជា​តិស្តី​ពី​អ្នក​ការពា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ដែល​មាន​គោល​បំណង​លើក​ស្ទួយ​និង​ការពា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​និង​សេ​រី​ភាព​ជា​មូល​ដ្ឋាន ​ចែង​ថា ​ម​នុស្សគ្រប់​រូប​មាន​សិទ្ធិ​ជួប​ប្រ​ជុំ ឬប្រ​មូលផ្តុំ​ដោ​យសន្តិ​ភាព​នៅថ្នាក់​ជា​តិ​និងថ្នាក់​អន្តរ​ជា​តិ ​ទោះ​បី​ជា​ធ្វើ​ឡើង​ជា​ឯក​ជ​ន​ក្តី ​និង​ដោយ​រួម​ជា​សមា​គម​ជា​មួយ​អ្នក​ដ​ទៃ​ក្តី។

​ការ​ជួប​ប្រ​ជុំ​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី ​គឺ​ជា​ពាក្យ​មួយ​ដែល​មាន​ន័យ​ទូ​លាយ​ដែលគ្របដណ្តប់​លើ​កា​រប្រ​មូលផ្តុំ គ្រប់​ប្រ​ភេទ ​រាប់បញ្ចូល​ទាំង ​ការ​ធ្វើបា​តុ​កម្ម​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី​ផង​ដែរ។ ​វិ​ធាន​ទូ​ទៅ​ក្រោម​មា​ត្រា២១ ​នៃក​តិកា ​សញ្ញា​អន្តរ​ជា​តិស្តី​ពី​សិទ្ធិ​ពល​រដ្ឋ ​និង​សិទ្ធិ​នយោ​បាយ (ICCPR) ​ចែង​ថា​ការរិ​ត​ត្បិត​ទៅ​លើ​សេ​រី​ភាព​នេះ​ត្រូវ​បាន​ហាម​ឃាត់ ប្រ​សិន​បើ​មិន​មាន​ច្បាប់​ចែង​នោះ​ទេ ​ត្រូវ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​កា​រ​សា​កល្បងអំ​ពី​ភាព​ចាំ​បាច់​នៅ​ក្នុង​សង្គមប្រ​ជាធិ​បតេយ្យ ​ហើយ​ការរិ​ត​ត្បិត​អាច​ធ្វើ​បាន​តែ​ដើម្បី​ផ​លប្រយោ​ជន៍​នៃសន្ដិ​សុខ​ជា​តិ ឬ ​សុ​វត្ថិ​ភាព​សា​ធា​រ​ណៈ សណ្ដាប់​ធ្នាប់​សា​ធា​រ​ណៈ ​ការ​ការពា​រ​សុខ​ភាព ឬ ​សីល​ធម៌​សា​ធា​រ​ណៈ ឬ ​ការ​ការពា​រ​សិទ្ធិ ​និង​សេ​រី​ភាព​របស់​អ្នក​ដ​ទៃ ​ប៉ុណ្ណោះ។

​ក្នុង​ឆ្នាំ២០០៩ ​កម្ពុ​ជា​បាន​អ​នុម័ត​ច្បាប់​ជា​តិ​មួ​យស្តី​ពី​ការ​ធ្វើបា​តុ​កម្ម​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី​ដែល​បានផ្តល់និយ​ម​ន័យ ​យ៉ាង​ច្បាស់​លាស់ អំ​ពី​អ្វី​ដែល​ត្រូវ​ចាត់​ថា​ជា​ការ​ធ្វើបា​តុ​កម្ម​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី។ ​ច្បាប់​នេះ ​មាន​ចែង​ផង​ដែរអំ​ពី ​នី​តិ​វិ​ធី​សម្រាប់​ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​អាជ្ញាធរ។ ​យោង​តាម​មា​ត្រា៤ ​នៃ​ច្បាប់​នេះ បា​តុ​កម្ម​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី ​សំ​ដៅ​លើ៖

១. ​កា​រប្រ​មូលផ្តុំ​គ្នា​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី ឬ​ការ​ដង្ហែ​រក្បួន ​ដោយ​ម​នុស្ស​មួ​យ​ក្រុម
២. ​ដើម្បី​ទាម​ទា​រ​ត​វ៉ាឬ ​សម្តែង​ជា​សា​ធា​រ​ណៈ​នូវ​មនោសញ្ចេតនា ​ម​តិ ឬឆន្ទះ​របស់​ខ្លួន
៣. ​តាម​រូប​ភាព ឬមធ្យោ​បាយ​ផ្សេងៗ​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី។
 
បា​តុ​កម្ម​ដង្ហែរ​ជាក្បួន​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី​នៅ​លើ​ម​ហា​វិ​ថី
​មុ​នី​វង្ស​ដែល​ការិ​យាល័យ OHCHR ​បាន​តាមឃ្លាំ​មើល
Law on Peaceful Demonstration
Cambodia adopted the Law on Peaceful Demonstration in 2009. It outlines the rights and responsibilities of organizations and the responsibilities of municipal and provincial authorities.  The purpose of the law is “to assure freedom of expression of all Khmer citizens through peaceful demonstrations” but provides that “this right shall not be used abusively affecting the rights, freedoms and honour of others, good customs of the national society, public order and national security” (Article 2).

Download the information leaflet on the procedures for notifying the authorities of a forthcoming peaceful demonstration in English | Khmer.

Download the Law on Peaceful Demonstration in English | Khmer.

Download the Implementation Guide to the Law on Peaceful Demonstration in English | Khmer. - See more at: http://198.1.103.96/en/civil-society-fund-freedoms/freedom-association#sthash.cNfoFctz.dpuf
Law on Peaceful Demonstration
Cambodia adopted the Law on Peaceful Demonstration in 2009. It outlines the rights and responsibilities of organizations and the responsibilities of municipal and provincial authorities.  The purpose of the law is “to assure freedom of expression of all Khmer citizens through peaceful demonstrations” but provides that “this right shall not be used abusively affecting the rights, freedoms and honour of others, good customs of the national society, public order and national security” (Article 2).

Download the information leaflet on the procedures for notifying the authorities of a forthcoming peaceful demonstration in English | Khmer.

Download the Law on Peaceful Demonstration in English | Khmer.

Download the Implementation Guide to the Law on Peaceful Demonstration in English | Khmer. - See more at: http://198.1.103.96/en/civil-society-fund-freedoms/freedom-association#sthash.cNfoFctz.dpuf​សូម​ទាញ​យក​ច្បាប់ស្តី​ពី​ការ​ធ្វើបា​តុ​កម្ម​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី ​ជា​ភា​សា​អង់គ្លេស|​ខ្មែរ
​សូម​ទាញ​យក​សៀវភៅ​ណែ​នាំ​ការ​អ​នុ​វត្ត​ច្បាប់ស្តី​ពី​ការ​ធ្វើបា​តុ​កម្ម​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី​ជា​ភា​សា​អង់គ្លេស|​ខ្មែរ
    
​សូម​ទាញ​យក​ប័ណ្ណ​ព័ត៌​មានស្ដី​ពី​នី​តិ​វិ​ធី​សម្រាប់​ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​អាជ្ញាធរ អំ​ពី​ការ​រៀប​ចំ​ធ្វើបា​តុ​កម្ម ​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី​ជា​ភា​សា​អង់គ្លេស|​ខ្មែរ

​សូម​ទាញ​យក​គោល​កា​រណ៍ ១០ ​ចំណុច ​របស់អ.ស.ប ​សម្រាប់គ្រប់គ្រង​ការ​ជួប​ប្រ​ជុំ ​ជា​ភា​សា​អង់គ្លេស|​ខ្មែរ​ ​និង​បញ្ជី​ណែ​នាំ​អ​នុ​វត្តន៍​គោល​ការ​កា​រណ៍​ទាំង​ ១០ ​ចំណុច ​ជា​ភា​សា ​អង់គ្លេស  ​និង​ខ្មែរ

ស្តាប់​កម្ម​វិ​ធី​វិទ្យុ​របស់​ការិ​យាល័យ OHCHR​ប្រ​ចាំ​កម្ពុ​ជា ស្តី​ពី​សេ​រី​ភាព​ខាង​ការ​ជួប​ប្រ​ជុំ​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី ​និង​សេ​រី​ភាព​ខាង​កា​រ​បង្កើត​សមា​គម៖

-​កម្ម​វិ​ធីស្តី​ពី​តួ​នា​ទី​របស់​អាជ្ញាធ​រ​សា​ធា​រ​ណៈ​និង​អ្នកឃ្លាំ​មើល​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​អំឡុង​ពេល​មាន​កា​រ​ត​វ៉ា
-​កម្ម​វិ​ធីស្តី​ពី​សេ​រី​ភាព​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​បា​តុ​កម្ម​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី
- ​កម្ម​វិ​ធីស្តី​ពី​សេ​រី​ភាព​ខាង​សមា​គម
- ​កម្ម​វិ​ធីស្តី​ពីទិដ្ឋ​ភាពវិជ្ជ​មាន ​និង​អវិជ្ជ​មាន​នៃ​សេ​ច​ក្តីព្រាង​ច្បាប់ស្តី​ពី​សហ​ជីព
- ​កម្ម​វិ​ធីស្តី​ពី​សេ​ច​ក្តីព្រាង​ច្បាប់ស្តី​ពី​អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិ​បាល ​និង​ស​មា​គម

​សូម​ទាញ​យក​រ​បាយ​កា​រណ៍​ឆ្នាំ២០១៣ ​របស់​លោក ​ម៉ៃ​ណា ​គី​អាយ ​អ្ន​ក​រាយ​កា​រណ៍ពិ​សេសស្តី​ពី ​សិទ្ធិ​សេ​រី​ភាព​ខាង​ការ​ជួប​ប្រ​ជុំ​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី ​និង​សិទ្ធិ​សេ​រី​ភាព​ខាង​ស​មា​គម​ជា​ភា​សា​អង់គ្លេស (​ជាពិ​សេស​ចាប់​ពីក​ថាខ័ណ្ឌ​ទី៤៣ ​ដល់ ៧៨) ​សូម​ចុចត្រង់​នេះ
​សូម​ទាញ​យក​រ​បាយ​កា​រណ៍​ឆ្នាំ២០១៦ ​របស់​លោក ​ម៉ៃ​ណា ​គី​អាយ ​អ្ន​ក​រាយ​កា​រណ៍ពិ​សេសស្តី​ពី ​សិទ្ធិ​សេ​រី​ភាព​ខាង​ការ​ជួប​ប្រ​ជុំ​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី ​និង​សិទ្ធិ​សេ​រី​ភាព​ខាង​ស​មា​គម​ជា​ភា​សា​អង់គ្លេស (​ជាពិ​សេ​សក​ថាខ័ណ្ឌ​ទី៦៥) ​សូម​ចុចត្រង់​នេះ