​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (២៦ ​កុម្ភៈ ២០២១) - “​ខ្ញុំ​មា​ន​កង្វល់​ជាពិ​សេសអំ​ពី​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​ខ្លាំង​នូវ​លំហ​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុងប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា ​ដែល​វិ​ធាន​ការ​ច្បាប់ ​និង​រដ្ឋ​បាល ​មិន​សមាមា​ត្រ ​កំ​ពុង​កើន​ឡើង ​កំណត់​សិទ្ធិ​សេ​រី​ភាព​ក្នុង​កា​របញ្ចេញ​ម​តិ ​ការ​ជួប​ប្រ​ជុំ​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី ​ការ​ចងក្រង​ស​មា​គម ​និង​ព័ត៌​មាន ​ក្នុង​ចំណោម​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​ទៀត” ​នេះ​បើ​តាមប្រ​សាសន៍  ឧត្តម​ស្នង​ការ​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជា​តិ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​លោក​ស្រី ​មីស្សែល ​បាស្សេឡេត ​ក្នុង​សម័យ​ប្រ​ជុំ​លើក​ទី ៤៦ ​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស។
 
​សូម​មើលបច្ចុប្បន្ន​ភាព
​សូម​មើលវិដេ​អូស្តី​ពី​សេ​ច​ក្តី​ថ្លែង​កា​រណ៍