រូបថត អ.ស.ប/Jean-Marc Ferré

​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (២៤ ​មិថុ​នា ២០១៩)​ - ឧត្តម​ស្នង​ការ អ.ស.ប ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​លោក​ស្រី ​មីស្យែល ​បាស្យេឡេត ​ថ្លែង​ទៅ​កាន់​ក្រុមប្រឹក្សា​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​នៅ​សម័យ​ប្រ​ជុំ​ជា​ទៀង​ទាត់​លើក​ទី ៤១ ​របស់​ខ្លួន។

​សូម​អាន​សេ​ច​ក្តី​ថ្លែង​កា​រណ៍​ទាំង​ស្រុង​ជា​ភា​សា​អង់គ្លេស។