​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (៣១ ​កក្ក​ដា ២០១៩) ​រ​បាយ​កា​រណ៍​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​របស់​ការិ​យាល័យឧត្តម​ស្នង​ការ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ស្តី​ពី​កា​រ​ងារ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា ​ទើប​តែ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយនា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ។
 
​រ​បាយ​កា​រណ៍​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​នេះ ​គូ​សបញ្ជាក់​ពី​តួ​នា​ទី ​និង​សមិទ្ធិ​ផល​របស់​ការិ​យាល័យ​ប្រ​ចាំ​កម្ពុ​ជា ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ ​ម​ក​រា ២០១៨ ​ដល់ ​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ​ឧ​សភា ២០១៩។
 
​សូម​អាន​រ​បាយ​កា​រណ៍​ទាំង​ស្រុង​នៅ​ទី​នេះ