​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (​ថ្ងៃ​ទី៨ ​ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ២០១៩) - ​អ្ន​ក​រាយ​កា​រណ៍ពិ​សេស អ.ស.ប ស្តី​ពីស្ថាន​ភាព​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​នៅ​កម្ពុ​ជា ​បាន​បង្ហាញ​ក្តី​បា​រម្ភ​យ៉ាង​ខ្លាំងអំ​ពី​កា​រ​បង្ក្រាប​ខាងន​យោ​បាយ​ដែល​មាន​លក្ខ​ណៈ​កាន់​តែ​ខ្លាំងឡើងៗ
​នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស ​ហើយ​ធ្វើ​ការ​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិ​បាល​គោរព​នូវ​សិទ្ធិ​សេ​រី​ភា​ពក្នុង​កា​របញ្ចេញ​ម​តិ ​យោបល់ ​និង​ការ​ជួប​ប្រ​ជុំ។

​សូម​អាន​សេ​ច​ក្តីប្រ​កា​ស​ព័ត៌​មាន​នេះ​ទាំង​ស្រុង។