​រ​បាយ​កា​រណ៍​នេះ ​គឺ​ជា​លទ្ធ​ផល​បាន​មក​ពី​កា​រ​ងារ​រ​យៈ​ពេល​ជាង​ពីរ​ឆ្នាំ ​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំ​ចងក្រង​ជា​ឯក​សា​រនូវ​ក​រ​ណី​បុគ្គល​ផ្សេងៗ​គ្នា​នៃ​កា​រ​កាត់​ទោស​ដោ​យ​ម​ហា​ជន ​ក៏​ដូច​ជា​ការឆ្លើយ​តប​របស់​រដ្ឋ ​ហើយ​រ​បាយ​កា​រណ៍​នេះ ​បា​ន​កំណត់​នូ​វ​កត្តា​មួយ​ចំ​នួន ​និង ​មូល​ហេ​តុ​សំ​ខាន់ៗ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​កើត​មា​ន​ក​រ​ណី​ទាំង​នេះ។ ​រ​បាយ​កា​រណ៍​នេះ ​ពិ​និត្យ​មើល​ទៅ​លើទិដ្ឋ​ភាព​ផ្នែក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​នៃ​រឿ​ង​រ៉ាវ​មិ​នប្រក្រតី​នេះ ព្រម​ទាំងផ្តល់​នូវ​អ​នុ​សាសន៍​មួយ​ចំ​នួន​ដល់​រដ្ឋាភិ​បាល ​ដើម្បី​ជួយ​បង្កា​រស​កម្ម​ភាព ឬ​អំ​ពើ​នៃ​កា​រ​កាត់​ទោស​ដោ​យ​ម​ហា​ជន ​និងប្រ​យុទ្ធ​ប្រ​ឆាំង​នឹងនិ​ទណ្ឌ​ភាព។
 
​សូម​មើល​រ​បាយ​កា​រណ៍​នៅ​ទី​នេះ