​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (២៧ ​សី​ហា ២០១៩) – ​អ្ន​ក​រាយ​កា​រណ៍ពិ​សេសស្តី​ពីស្ថាន​ភាព​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ប្រ​ចាំ​កម្ពុ​ជា ផ្តល់​នូវបច្ចុប្បន្ន​ភាពស្តី​ពីស្ថាន​ភាព​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​នៅ​កម្ពុ​ជា ​ហើយ​លោក​ស្រី​ក៏វិ​ភាគ​ពី​គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍប្រ​កប​ដោយ​ចីរ​ភាព​របស់​កម្ពុ​ជា។ ​នៅ​ក្នុង​រ​បាយ​កា​រណ៍​នេះ ​លោក​ស្រី​ផ្តោត​ជាពិ​សេស​លើ ​គណនេយ្យ​ភាព ​មិនទុ​ក​នរ​ណាម្នាក់​ចោល ​និង​ការ​ចូល​រួម ​ដែល​ជា​មូល​បទ​ពាក់​ព័ន្ធ ​នៅ​ពេល​ត្រួត​ពិ​និត្យ​គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍប្រ​កប​ដោយ​ចីរ​ភាព ​ពី​ទស្ស​នៈ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស។
 
​សូម​អាន​រ​បាយ​កា​រណ៍​ទាំង​ស្រុង​នៅ​ទី​នេះ
 
​ដើម្បី​មើល​សេ​ច​ក្តី​បន្ថែម​លើ​រ​បាយ​កា​រណ៍​របស់​អ្ន​ក​រាយ​កា​រណ៍ពិ​សេស “​ការ​វាយ​តម្លៃ​លើ​កិច្ច​ការ​ពារ​ជន​ទាំង​ឡាយ​ដែល​ជួប​ហា​នី​ភ័យ​នៃ​ការ​ទុក​ចោល​មិន​អើ​ពើ” ​នៅ​ទី​នេះ

​សូម​មើល​សេ​ច​ក្តី​បន្ថែម​លើ​រ​បាយ​កា​រណ៍​របស់​អ្ន​ក​រាយ​កា​រណ៍ពិ​សេស "​សេ​ច​ក្តី​អធិប្បាយ​ដោយ​រដ្ឋ" ​នៅ​ទី​នេះ