សលាកបត្រ
កំណត់ត្រា

សេចក្តីណែនាំរបស់ការិយាល័យ OHCHR ស្តិពីជំងឺកូវីដឥ១៩ និងជនជាតិភាគតិច

សប្បទានដីសង្គមកិច្ច

អនុសាសន៍៖ ការសិក្សាវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃសម្បទានដីសង្គមកិច្ចដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

Pages

Global Fact sheets

សិទ្ធិមនុស្សក្នុងការទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យ ​(កំណែ១)

សិទ្ធិមនុស្សក្នុងការទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យ ​(កំណែ១)
Download | ទាញយក

សំណួរដែលត្រូវបានគេសួរជាញឹកញាប់អំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌

សំណួរដែលត្រូវបានគេសួរជាញឹកញាប់អំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌
Download | ទាញយក

សិទ្ធិទទួលបានទឹក

សិទ្ធិទទួលបានទឹក
Download | ទាញយក

សិទ្ធិទទួលបានអារហារគ្រប់គ្រាន់

សិទ្ធិទទួលបានអារហារគ្រប់គ្រាន់
Download | ទាញយក

ប្រព័ន្ធសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ

ប្រព័ន្ធសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ
Download | ទាញយក

ភេរវកម្ម និងការប្រឆាំងភេរវកម្ម

ភេរវកម្ម និងការប្រឆាំងភេរវកម្ម
Download | ទាញយក

Pages