របាយការណ៍
  • ចំណុចសំខាន់ៗនៃរបាយការណ៍របស់លោកអគ្គលេខាធិការស្តីពីតួនាទី និងសមិទ្ធិផលរបស់ការិយាល័យអ.ស.បទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

០៤-០៨-២០២០

  • តួនាទី និងសមិទ្ធិផលរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការជួយដល់រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីលើកស្ទួយ និង ការពារសិទ្ធិមនុស្ស ២០២០

០៤-០៨-២០២០

  • របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស

៣១-០៧-២០១៩

  • តួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យ OHCHR នៅប្រទេសកម្ពុជា

០២​-កុម្ភៈ-២០១៨

  • តួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យ OHCHR នៅប្រទេសកម្ពុជា

១៧-សីហា-២០១៧

  • តួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទិ្ធមនុស្ស

១៩-វិច្ឆិកា-២០១៣

  • តួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទិ្ធមនុស្ស

២០-វិច្ឆិកា-២០១២

  • តួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យ OHCHR នៅប្រទេសកម្ពុជា

១១-កុម្ភ:-២០០៨

  • តួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យ OHCHR នៅប្រទេសកម្ពុជា

១៨-មករា-២០០៧

  • តួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យ OHCHR នៅប្រទេសកម្ពុជា

១៦-មករា-២០០៤

Pages