សេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ
ចំណងជើង
កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភេទឯកសារ
Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2014
18 February

Resolution adopted by the Human Rights Council
18 April 2012

Resolution adopted by the Human Rights Council
11 October 2012

Resolution adopted by the Human Rights Council
9 April 2013

Resolution adopted by the Human Rights Council
11 April 2014

Resolution adopted by the Human Rights Council
6 October 2010

Resolution adopted by the Human Rights Council
11 October 2012

Resolution adopted by the Human Rights Council
12 April 2013

Resolution adopted by the Human Rights Council
8 October 2013

Pages