ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
Treaties

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការលុយបំបាត់រាលើទម្រង់នៃ ការរើសអើង ពូជសាសន៍ អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការលុយបំបាត់រាលើទម្រង់នៃ ការរើសអើង ពូជសាសន៍

ទាញយក

អនុសញ្ញាប្រឆាំងទារុណកម្ម និងពិធីសាបន្ថែម អនុសញ្ញាប្រឆាំងទារុណកម្ម និងពិធីសាបន្ថែម

ទាញយក

អនុសញ្ញស្តីពីសិទ្ធិកុមារ និងពិធីសារបន្ថែម អនុសញ្ញស្តីពីសិទ្ធិកុមារ និងពិធីសារបន្ថែម

ទាញយក

អនុសញ្ញស្តីពីការលប់បំបាត់រាល់ទម្រង់ នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹង ស្រ្តីភេទ និងពិធីសាបន្ថែម អនុសញ្ញស្តីពីការលប់បំបាត់រាល់ទម្រង់ នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹង ស្រ្តីភេទ និងពិធីសាបន្ថែម

ទាញយក

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ

ទាញយក

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការការពារជនគ្រប់រូប ពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការការពារជនគ្រប់រូប ពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ

ទាញយក

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌

ទាញយក

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ និងពិធីសារបន្ថែម កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ និងពិធីសារបន្ថែម

ទាញយក

អានុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការការពារសិទ្ធិ របស់ពលករ ទេសន្តរប្រវេសន៍គ្រប់រូប និងសមាជិកគ្រួសារ របស់ពួកគេ អានុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការការពារសិទ្ធិ របស់ពលករ ទេសន្តរប្រវេសន៍គ្រប់រូប និងសមាជិកគ្រួសារ របស់ពួកគេ

ទាញយក

Soft Law

សេចក្តីអធិប្បាយទូទៅលេខ ៣៧ ស្តីពីសិទ្ធិជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធី សេចក្តីអធិប្បាយទូទៅលេខ ៣៧ ស្តីពីសិទ្ធិជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធី

ទាញយក

គោលការណ៍និងគោលការណ៍ណែនាំអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ គោលការណ៍និងគោលការណ៍ណែនាំអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ

ទាញយក

អង្គការសហប្រជាតិ សេចក្តីពន្យល់ទូទៅលេខ ២ ស្តីពីការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល អង្គការសហប្រជាតិ សេចក្តីពន្យល់ទូទៅលេខ ២ ស្តីពីការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល

ទាញយក

គោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីស្តីពីស្ថាប័នជាតិសិទ្ធិមនុស្ស គោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីស្តីពីស្ថាប័នជាតិសិទ្ធិមនុស្ស

ទាញយក

សេចក្តីពន្យល់ទូទៅលេខ ៣៥ របស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ស្តីពីសេរីភាព និងសន្តិសុខរបស់មនុស្ស សេចក្តីពន្យល់ទូទៅលេខ ៣៥ របស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ស្តីពីសេរីភាព និងសន្តិសុខរបស់មនុស្ស

ទាញយក

សេចក្តីប្រកាសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច សេចក្តីប្រកាសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច

ទាញយក

សេចក្តីពន្យល់ទូទៅលេខ ២១ ស្តីពីស្ថានភាពកុមារតាមចិញ្ចើមផ្លូវ សេចក្តីពន្យល់ទូទៅលេខ ២១ ស្តីពីស្ថានភាពកុមារតាមចិញ្ចើមផ្លូវ

ទាញយក

អង្គការសហប្រជាជាតិ សេចក្តីពន្យល់ទូទៅ អំពី សេរីភាពនៃគំនិត និងការសម្តែងមតិ អង្គការសហប្រជាជាតិ សេចក្តីពន្យល់ទូទៅ អំពី សេរីភាពនៃគំនិត និងការសម្តែងមតិ

ទាញយក

សេចក្តីប្រកាស របស់សហប្រជាជាតិ ស្តីពី អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស សេចក្តីប្រកាស របស់សហប្រជាជាតិ ស្តីពី អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស

ទាញយក

សេចក្តីប្រកាស ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស (ធ្វើការកែសំរួលឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យមនុស្សរាល់រូបអាចយល់បានងាយស្រួល) សេចក្តីប្រកាស ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស (ធ្វើការកែសំរួលឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យមនុស្សរាល់រូបអាចយល់បានងាយស្រួល)

ទាញយក

Pages