របាយការណ៍ផ្សេងៗ

Other reports related to human rights issues and Cambodia

ចំណងជើង
កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភេទឯកសារ

State of Press Freedom in Cambodia
3 August, 2022

ការសិក្សាស្តីពីស្ថនភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហគមន៍ដលរស់នៅកន្លងតាំងទីលំនៅថ្មីក្នុងបទសកម្ពុជា និង សចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី
០៧ មិនា​ ២០២២

ការវាយតម្លៃលើឱកាសទទួលបានឥណទានរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាពនៅកម្ពុជា
តុលា ២០១៨

ការកាត់ទោសដោយមហាជន ការបង្ការ និង ការឆ្លើយតបទៅនឹង “ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា
18 July 2019

ការសិក្សាវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃសម្បទានដីសង្គមកិច្ច មកលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
2018

របាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍អំពើហិង្សាយែនឌ័រនៅក្នុងសហគមន៍ផ្ទះជួលនៅភ្នំពេញ
កុម្ភៈ ២០១៩

ក្រុមភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា របាយការណ៍ប្រទេសកម្ពុជា ដាក់ជូនសម្រាប់ការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR)
១២ កក្កដា ២០១៨

របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេស ស្តីពី សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធី និងសមាគម
7-Aug-2013

Report of the special rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, Miloon Kothari
21-Mar-2006