​ការិ​យាល័យឧត្តម​ស្នង​ការ​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជាតិ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ប្រ​ចាំ​កម្ពុ​ជា ​សហ​ការ​ជា​មួយ ​សមា​គមយុវ​ជន​ជន​ជា​តិ​ដើម​ភាគ​តិច​កម្ពុ​ជា (CIYA) ​អង្គ​ការ​សម្ព័ន្ធ​សិទ្ធិ​កុមា​រ​កម្ពុ​ជា (CRC-Cambodia) ​អង្គ​កា​រ​ស្ម័​គ្រ​ចិត្ត ​ដើម្បី​សង្គម (CVS) ​សមា​គមបណ្តា​ញយុវ​ជន​កម្ពុ​ជា (CYN) ​អង្គ​កា​រ​ក្រុម​ប្រឹក្សាយុវ​ជន​កម្ពុ​ជា (YCC) ​ដោយ​មាន ​ការឧ​បត្ថម្ភមូ​លនិធិ​ដោយ ​សហ​ភាព​អឺ​រ៉ុប ​សហ​ការ​រៀប​ចំ​កា​រប្រ​កួត​ពាន​រង្វាន់យុវ​ជន​គាំទ្រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ការ​ទ​ទួល​ស្គាល់​ចំ​ពោះយុវ​ជន​ដែល​បាន ឬ​នឹង​លើក​កម្ពស់​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​តាម​រ​យៈស​កម្ម​ភាព​ចូល​រួម​នៅ​ក្នុង​សហគ​មន៍ ឬ​សង្គម​របស់​ខ្លួន។

​ព័ត៌​មាន​លម្អិតអំ​ពីប្រកួ​ត​ប្រ​ជែង​នៅ​ទី​នេះ

​សូម​ផ្ញើ​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ទៅ​កាន់៖ psok@ohchr.org
​ព័ត៌​មាន​បន្ថែមអំ​ពី​កា​រប្រកួ​ត​ប្រ​ជែង ​សូម​ទាក់​ទង៖ psok@ohchr.org

​ការិ​យាល័យឧត្តម​ស្នង​ការ​នឹង​មា​នវគ្គ​ណែ​នាំអំ​ពី​កា​រប្រកួ​ត​ប្រ​ជែង​នៅ​ការិ​យាល័យ​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២១ ​ខែ​កក្ក​ដា ​ឆ្នាំ ២០១៩ ​វេ​លា​ម៉ោង ៩:០០ ​ព្រឹក ​ដល់ ​ម៉ោង ១១:០០ ​ព្រឹក ​និង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៧ ​ខែ​កក្ក​ដា ​ឆ្នាំ ២០១៩ ​វេ​លា​ម៉ោង ៩:០០ ​ព្រឹក ​ដល់ ​ម៉ោង ១១:០០ ​ព្រឹក។

​សូម​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​ទី​នេះប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​ចាប់​អា​រម្មណ៍​ចង់​ចូល​រួម៖ https://bit.ly/32mLE29