របាយ​ការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​អ្នក​រាយ​ការណ៍​ពិសេស​
  • របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ២០២០
២៤-០៨-២០២០
  • របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជា លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត
២៧-០៨-២០១៩
  • សេចក្តីបន្ថែមលើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេស លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត
០៧ កញ្ញា ២០១៨
  • របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត
១៥ សីហា ២០១៨
  • របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
០៥ សីហា ២០១៣   
  • របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (ដោយផ្តោតលើការបោះឆ្នោតមួយ)
១៦ កក្កដា​ ២០១២
  • របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (ដោយផ្តោតលើសភាមួយ)
 ០២ សីហា ២០១១   
  • របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (ដោយផ្តោតលើប្រព័ន្ធតុលាការមួយ)
  ១៦ កញ្ញា ២០១០   
  • របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សសាស្រ្តាចារ្យសុរិយាស៊ូប៊ែរឌីស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា
៣១ សីហា​ ២០០៩ 
  • ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា
៣០ មករា ២០០៧ 

Pages