របាយ​ការណ៍​​តាម​​វិស័យ​​របស់​​អ្នក​​រាយ​ការណ៍​​ពិសេស
  • ការវិភាគផ្អែកលើសិទ្ធិមនុស្សអំពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្បទានគោលដៅផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
២៥-០៩-២០១២
  • សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច - ទស្សនៈវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស
១២-០១-២០០៧
  • លំនាំនៃបញ្ហានិទណ្ឌភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងកើតមានជា​បន្តបន្ទាប់
០៥-១០-២០០៥
  • របាយការណ៍ស្តីពីសម្បទានដីសម្រាប់គោលបំណងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាទស្សនៈវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស
១៤-១១-២០០៤
  • របាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីការបោះឆ្នោតសភាជាតិឆ្នាំ 2003
១២-២០០៣
  • ការបោះឆ្នោតសភាជាតិឆ្នាំ ២០០៣, របាយការណ៍មុនការបោះឆ្នោត,
០៨-០៧-២០០៣
  • ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលនយោបាយពន្ធនាគាប្រកបដោយមនុស្សធម៍សំរាប់កម្ពុជា
០១-១១-២០០២
  • ការផ្តន្ទាទោសការចងពៀរគ្នាតាមចិញ្ចើមផ្លូវ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
០៦-០៦-២០០២
  • ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ ២០០២
០១ កុម្ភៈ ២០០២
  • ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ ២០០២ មុនយុទ្ធនាការឃោសនា
១០ មករា ២០០២

Pages