ពិនិត្យឡើងវិញនៅឆ្នាំ ២០១៤


​រ​បាយ​កា​រណ៍​របស់​កម្ពុ​ជា​ត្រូវ​បា​នពិ​និត្យម្តង​ទៀត ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៨ ​ខែ​ម​ក​រា ​ឆ្នាំ២០១៤។ ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នៃ​ការ​ពិ​និត្យ​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់ ​គ​ណៈ​កម្មាធិ​ការ​បាន​ដាក់​ចេញ​ជា​អ​នុ​សាសន៍​ចំ​នួន២០៥ ​ដល់ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា។ ​នៅ​ក្នុង​ខែ​ម​ក​រា ​កម្ពុ​ជា​បាន​ទ​ទួល​យក​អ​នុ​សាសន៍​ចំ​នួន១៧១ ​ហើយ​បាន​ពន្យា​ពេល​កា​រ​សំ​រេច​ចិត្ត​របស់​ខ្លួន​ទៅ​សម័យ​ប្រ​ជុំ​ខែ​មិថុ​នា ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា ​លើក​អ​នុ​សាសន៍​ដែល​នៅ​សេស​សល់​ចំ​នួន៣៤ ​ទៀត ។ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៦ ​ខែ​មិថុ​នា ​ឆ្នាំ២០១៤ ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា​បា​នប្រ​កាស​ជំហរ​ចុង​ក្រោយ​របស់​ខ្លួន ​ពោល​គឺ​បាន​ទ​ទួល​យក​អ​នុ​សាសន៍​ចំ​នួន ១៦៣ ​និង​បា​ន​កត់​សម្គាល់​ពី​អ​នុ​សាសន៍​ដែល​នៅ​សេស​សល់​ចំ​នួន ៤២ ​ទៀត ។ ​អ​នុ​សាសន៍ UPR ​បង្ហាញ​ពី​ការ​វាយ​តម្លៃ​ដ៏​ទូ​លំ​ទូ​លាយ​នូវ​ភាព​ជាក់ស្តែង​ក្នុង​ការ​ការពា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​នៅ​កម្ពុ​ជា ​ក៏​ដូច​ជា ​ភាព​ចន្លោះប្រ​ហោង ​និងឱកា​ស​ពាក់​ព័ន្ធ ​ដើម្បី​ពង្រឹង​ការ​ការ​ពារ។
 
​ដើម្បី​មើល​ការ​ពិ​និត្យ​រ​បាយ​កា​រណ៍​របស់​កម្ពុ​ជា​នៅ​ក្នុង​សម័យ​ប្រ​ជុំ​លើក​ទី១៨ ​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​សូម​ចុចត្រង់​នេះ

​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ពិ​និត្យពិ​ចារ​ណា៖ ២៨ ​ម​ក​រា ២០១៤ ​នៅ​វេ​លា​ម៉ោង ១៤:៣០ - ១៨:០០ ​ល្ងាច

​រ​បាយ​កា​រណ៍​ជា​តិ (​ដែល​រដ្ឋាភិ​បាល​កម្ពុ​ជា ​បាន​ដាក់បញ្ជូន​ទៅ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស)៖ ​អង់គ្លេស

​រៀប​ចំ​ចងក្រង​ដោយ​ការិ​យាល័យ OHCHR: ​អង់គ្លេស

​ការ​ដាក់​ស្នើ​លម្អិត​សម្រាប់​ការ​ចងក្រង​ព័ត៌​មាន​របស់​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជា​តិ ​មាន​នៅ​ទី​នេះ ​តែ​មាន​តែ​ជា​ភា​សា​អង់គ្លេស។

​សង្ខេប​ព័ត៌​មាន​របស់​ភា​គី​ពាក់​ព័ន្ធ៖ ​អង់គ្លេស

​ការ​ដាក់​ស្នើ​លម្អិត​សម្រាប់​សេ​ច​ក្តី​សង្ខេប​ព័ត៌​មាន​របស់​ភា​គី​ពាក់​ព័ន្ធ​មាន​នៅ​ទី​នេះ ​មាន​តែ​ជា​ភា​សា​អង់គ្លេស​ប៉ុណ្ណោះ។ ​ទស្ស​នៈ ​និង/ឬ​ម​តិ​យោបល់ ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុងវិ​ភាគ​ទាន​គឺ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ ​អង្គ​ការ​ទាំង​ឡាយ​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ចំ​ណែក ​និង​មិនឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ទស្ស​នៈ ​និង/ឬ ​យោបល់​របស់​ការិ​យាល័យឧត្តម​ស្នង​កា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ឡើយ។

​លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​ពិ​និត្យ​រ​បាយ​កា​រណ៍

​រ​បាយ​កា​រណ៍​របស់​ក្រុម​កា​រ​ងា​រស្តី​ពី​កម្ពុ​ជា ​និង​បញ្ជី​អ​នុ​សាសន៍​ទាំង​ស្រុង​នៃ​អ​នុ​សាសន៍ UPR ៖។ ​អង់គ្លេស | ​ខ្មែរ

​សម្រាប់​ព័ត៌​មាន​បន្ថែមស្តី​ពី​ការ​ពិ​និត្យ​រ​បាយ​កា​រណ៍​ឆ្នាំ២០១៤ ​របស់​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា ​សូមចុ​ចត្រង់​នេះ។