យន្តការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR) ឆ្នាំ ២០០៩


ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា​ត្រូវ​បាន​គេ​ពិ​និត្យ​នូវ​រ​បាយ​កា​រណ៍​ជា​លើក​ដំ​បូង ​ក្រោម​ដំណើរ​ការ​ពិ​និត្យ​ជា​ស​កល​តា​ម​កា​ល​កំណត់ ​នៅ​ក្នុង​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ២០០៩។ ​នៅ​ចុងបញ្ចប់​នៃ​ការ​ពិ​និត្យ​នូវ​រ​បាយ​កា​រណ៍​របស់​ខ្លួន ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា​បាន​ទ​ទួល​អ​នុ​សាសន៍​ចំ​នួន ៩១ ​ពីរដ្ឋ​ផ្សេង​ទៀត ​ហើយ​បាន​ទ​ទួល​យក​អ​នុ​សាសន៍​នោះ​ទាំង​អស់។ វដ្ត​ដំ​បូង​នៃ​ដំណើរ​ការ​ពិ​និត្យ​ជា​ស​កល​តា​ម​កា​ល​កំណត់​ បញ្ចប់​នៅ​ឆ្នាំ២០១១ ​បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​ពិ​និត្យ​ពី​សំ​ណាក់រដ្ឋ​ស​មាជិក​ចំ​នួន​ទាំង​អស់ ១៩៣។

​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការពិ​ចារ​ណា៖ ០១ ​ធ្នូ ២០០៩ ​ម៉ោង ១៥:០០ ​ដល់ ​ម៉ោង ១៨:០០

​រ​បាយ​កា​រណ៍ប្រ​ទេស (​ដាក់បញ្ជូន ​ដោយ​រដ្ឋាភិ​បាល​កម្ពុ​ជា ​ទៅ​កាន់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស)៖ ​ភាសា​អង់គ្លេស

​ផ្នែកដែល​ត្រូវ​កែ​តម្រូវ​លើ​រ​បាយ​កា​រណ៍ប្រ​ទេស៖ ​ភាសា​អង់គ្លេស

​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​ដាក់បញ្ជូន​ដោយ​រដ្ឋ ​អា​ចរក​បាន​នៅ​ទី​នេះ​តែ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ប៉ុណ្ណោះ។

​ឯក​សារ​ចងក្រង​ដោយ ​ការិ​យាល័យឧត្តម​ស្នង​ការ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស៖ ​ភា​សា​អង់គ្លេស

​ការ​ដាក់បញ្ជូន​លម្អិត​សម្រាប់​ការ​ចងក្រង​ព័ត៌​មានអ.ស.ប ​អា​ចរក​បាន​នៅ​ទី​នេះ ​តែ​ជា​ភា​សា​អង់គ្លេស​ប៉ុណ្ណោះ។

​សេ​ច​ក្តី​សង្ខេ​ប​នៃ​ព័ត៌​មាន​ពី​ភា​គី​ពាក់​ព័ន្ធ៖ ​ភា​សា​អង់គ្លេស

​ការ​ដាក់បញ្ជួន​លម្អិត​សម្រាប់​សេ​ច​ក្តី​សង្ខេ​ប​នៃ​ព័ត៌​មាន​ពី​ភា​គី​ពាក់​ព័ន្ធ ​អាច​រក​បាននោ​ទី​នេះ ​តែ​ជា​ភា​សា​អង់គ្លេស​ប៉ុណ្ណោះ។ ​ទស្ស​នៈ ​និង/ឬ ​គំ​និតដែល​បាន​សម្តែង​ចេញ​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ចំ​ណែ​ក​នា​នា ​គឺ​ជា​ទស្សៈ/​គំ​និត​របស់​អង្គ​កា​រដែល​បាន​ចូល​រួម​ចំ​ណែកផ្តល់​ជូន ​ហើយ​មិនឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ទស្ស​នៈ ​និង/ឬ​គំ​និត​របស់​ការិ​យាល័យឧត្តម​ស្នង​ការ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ឡើយ។

​បញ្ជី​នៃ​កា​រប្តេជ្ញា​ចិត្ត​របស់ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​អ​នុ​សាសន៍​នា​នាអំ​ពី​យន្ត​ការ​ពិ​និត្យ​ជា​ស​កល​តា​ម​កា​ល​កំណត់​របស់​រដ្ឋ​ស​មាជិក៖ ​ជា​ភា​សា​អង់គ្លេស | ​ខ្មែរ

​លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​ពិ​និត្យ​រ​បាយ​កា​រណ៍

​រ​បាយ​កា​រណ៍​នៃ​ក្រុម​កា​រ​ងា​រស្តី​ពី​កម្ពុ​ជា ​និង​បញ្ជី​ពេញ​លេញ​នៃ​អ​នុ​សាសន៍UPR៖ ​ភា​សា​អង់គ្លេស | ​ភា​សា​ខ្មែរ

​សេ​ច​ក្តី​សម្រេច​ដែល​បាន​អ​នុម័ត​ដោ​យ​ក្រុមប្រឹក្សា​សិទ្ធិ​ម​នុស្សអំ​ពី​លទ្ធ​ផល UPR ​របស់ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា។

​រ​បាយ​កា​រណ៍​នៃ​សម័យ​ប្រ​ជុំ​លើក​ទី​ ១៣ ​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្ស​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស (​លទ្ធ​ផល UPR ​របស់​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា ​ទំ​ព័រ ៧៥ ​ការពិ​ចារ​ណា​របស់​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា​លើ​លទ្ធ​ផល UPR ​ទំ​ព័រ ១៣១)៖ ​ភា​សា​អង់គ្លេស

​សម្រាប់​ព័ត៌​មាន​បន្ថែមអំ​ពី​ការ​ពិ​និត្យ​រ​បាយ​កា​រណ៍​ឆ្នាំ២០០៩ ​របស់​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា ​សូម​ចុច​នៅ​ទី​នេះ